Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

SÚ/8 - Návrh na vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města vydává

po ověření dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy Změnu č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí obsahující plochu ZDH02, plochu ZH05d, plochu ZU09, plochu PU09, plochu PU10, plochu PC01, plochu ZE07, jako příslušný správní orgán, ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona.

II. Zastupitelstvo města rozhoduje

o námitkách, v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v opatření obecné povahy v kapitole 15. odůvodnění Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Petru Marčíkovi
1.1.

vedoucímu stavebního úřadu, zajistit vyvěšení oznámení o vydání změny č. 3 územního plánu na úřední desku.

Termín: 2.6.2023

Předkladatel:Petr Marčík
Zpracovatel:Lukáš Franz, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Rada města projednala na svém zasedání dne 17.4.2023, plochy ZDH02, ZDH05, ZU09, PU09 doporučila schválit, k plochám PU10, PC01, ZE07 usnesení nevzniklo

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:10
Text důvodové zprávy:

Stavební úřad předkládá zastupitelstvu města k projednání opatření obecné povahy o vydání Změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí. Změna č. 3 je zpracována na základě zprávy o uplatňování územního plánu, která byla schválena zastupitelstvem města dne 13.06.2022 pod číslem usnesení 550/20/ZM/2022. Uvedená zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Ústí nad Orlicí a definuje tedy obsah změny č. 3 (výčet ploch, které budou změnou č. 3 prověřeny). Dále změna č. 3 obsahuje plochy, které jsou do změny zapracovány na základě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny ze dne 12.09.2022, čísla usnesení 569/21/ZM/2022 a 570/21/ZM/2022 (plochy PC01, ZE07).
Na základě těchto usnesení byl v souladu se stavebním zákonem zpracován návrh změny č. 3 územního plánu, který vypracovala Ing. arch. Vlasta Poláčková. Tento návrh byl projednán s dotčenými orgány a veřejností. S dotčenými orgány je navrhované řešení dohodnuto (uplatněná stanoviska včetně jejich vyhodnocení je uvedeno v přiloženém opatření obecné povahy v části odůvodnění kap. 5.2., str. 14 až 19). Z řad veřejnosti byly uplatněny 2 námitky a 5 připomínek. V 1 námitce a připomínkách je vysloven nesouhlas s vymezením plochy PU10 (Dukla), navržené využití BI - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. Jedna námitka obsahuje reakci navrhovatelů změny v ploše PU10 na připomínky, které zazněly v rámci veřejného projednání. Uplatněné námitky i připomínky jsou zapracovány a vypořádány v přiloženém opatření obecné povahy v části odůvodnění kap. 15 a 16, str. 37 až 49.

Postup vydávání územního plánu a jeho změn stanovuje § 54 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení zastupitelstvo města změnu územního plánu vydá v předloženém znění anebo v případě, že nesouhlasí s předloženým návrhem vrátí změnu pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo ji zamítne.

 

Změna č. 3 obsahuje následující:

 

1) Plochu ZDH02 - změna funkčního využití pozemku p.p.č. 372/1 (část) v katastrálním území Dolní Houžovec v obci Ústí nad Orlicí z plochy NS - plochy smíšeného nezastavěného území do plochy BV - bydlení v rodinných domech - venkovské za účelem výstavby rodinného domu. Navrhovatelem změny je ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░


2) Plochu ZH05d - změna funkčního využití pozemků p.p.č. 536/1, p.p.č. 536/18 až 31, p.p.č. 535, p.p.č. 533/2 v katastrálním území Hylváty v obci Ústí nad Orlicí z plochy VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba do plochy BI - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské a PV - veřejná prostranství za účelem výstavby rodinných domů. Navrhovatelem změny je spol. Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí.

 

3) Plochu ZU09 - změna funkčního využití pozemků p.p.č. 2199/2, p.p.č. 2199/8 v katastrálním území a obci Ústí nad Orlicí z plochy ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená do plochy BV - bydlení v rodinných domech - venkovské za účelem výstavby rodinného domu. Navrhovatelem změny je ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

 

4) Plochu PU09 - změna funkčního využití pozemků st.p.č. 2884, p.p.č. 1745/3 v katastrálním území a obci Ústí nad Orlicí z plochy OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura do plochy BH1 - bydlení v bytových domech - specifické za účelem provedení změny užívání stávajícího objektu občanského vybavení na bytový dům. Zároveň je v rámci změny stanovena max. podlažnost objektu na 3 N.P. + ustupující podlaží a navrženo rozšíření stávajícího veřejného prostranství zpřístupňující pozemky bytového domu - plocha ZU10. Navrhovatelem změny je spol. IPESIS s.r.o., Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha.

 

5) Plochu PU10 - změna funkčního využití pozemků p.p.č. 1883/7 (část), p.p.č. 1892/23, p.p.č. 1868/2, p.p.č. 1874/3, p.p.č. 1872/2, p.p.č. 1873/1, p.p.č. 1868/1, p.p.č. 1872/1, p.p.č. 1873/3, p.p.č. 1874/5 v katastrálním území a obci Ústí nad Orlicí z plochy RZ1 - rekreace - zahrádkové osady - specifické do plochy BI - bydlení v rodinných domech - městské a příměstské za účelem výstavby rodinných domů. Zároveň změna podmiňuje využití této plochy zpracováním územní studie, která bude řešit mj. dopravní přístup k  ploše, dopravní obsluha uvnitř plochy, napojení na sítě technické infrastruktury, parcelaci. Výstavbu v ploše PU10 bude možné zahájit až po zpracování této studie. Navrhovateli změny jsou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

 

6) Plochu PC01 - změna funkčního využití pozemku p.p.č. 74/2 (část) v katastrálním území Černovír u Ústí nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí z plochy BV – bydlení v rodinných domech – venkovské do plochy VX – výroba a skladování – se specifickým využitím za účelem umístění fotovoltaické elektrárny. Navrhovateli změny jsou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

 

7) Plochu ZE07 - změna funkčního využití pozemku p.p.č. 365/24 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí v obci Ústí nad Orlicí z plochy NS – plochy smíšené nezastavěného území do plochy VX – výroba a skladování – se specifickým využitím za účelem umístění fotovoltaické elektrárny. Navrhovateli změny jsou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

 

Dne 05.04.2023 bylo stavebnímu úřadu doručeno podání ░░░░ ░░░░ ░░░░ označené jako "oznámení o netrvání na změně ÚP" týkající se části pozemků p.p.č. 1245/4, p.p.č. 1246/1, p.p.č. 1243/3, p.p.č. 185/1, p.p.č. 188, p.p.č. 184/2 v katastrálním území Hylváty, kdy záměrem bylo na těchto pozemcích vybudovat jízdárnu pro jezdecký sport. Změna funkčního využití předmětných pozemků byla v návrhu změny č. 3 zapracována jako plocha ZH19, navržené využití OS1 - tělovýchovná a sportovní zařízení - specifická. Na základě uvedeného podání je plocha ZH19 ze změny č. 3 vypuštěna.

Materiál obsahuje: Příloha - Opatření obecné povahy (Veřejná)
Příloha - Příloha OOP - text s vyznačením změn (Veřejná)
Příloha - Hlavní výkres (Veřejná)
Příloha - Výkres základního členění území (Veřejná)
Příloha - Výkres veřejně prospěšných staveb (Veřejná)
Příloha - Koordinační výkres (Veřejná)
Příloha - Koordinační výkres - legenda (Veřejná)
Příloha - Výkres záborů zemědělského půdního fondu (Veřejná)
Příloha - Schéma - přehled změn (Veřejná)
Přizváni: