Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

DSS/1 - Smlouva o realizaci projektu sdílení jízdních kol ve městě Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Smlouvy o realizaci projektu sdílení jízdních kol ve městě Ústí nad Orlicí mezi Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, a společností nextbike Czech Republic s.r.o., Libušina 526/101, 779 00 Olomouc, IČO 07389108. Předmětem smlouvy je zajištění kompletní realizace projektu sdílení jízdních kol ve městě Ústí nad Orlicí v období od 01.05.2023 do 30.11.2023, v ceně 830.000 Kč včetně DPH, dle přílohy k usnesení RM.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2023, kterým se zvyšují výdaje v závazném ukazateli rozpočtu Projekt Sdílených kol, a zároveň se snižují výdaje v závazném ukazateli Rezervy rozpočtu města ve výši 830.000 Kč dle návrhu rozpočtového opatření č. 9023 v příloze návrhu usnesení RM.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. lic. Jaroslavu Škarkovi
1.1.

vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, administrativně zajistit podpisy smlouvu uvedené v bodě I. tohoto usnesení.

Termín: 30.4.2023
IV. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

realizovat schválené rozpočtové opatření uvedené v bodě II. tohoto usnesení.

Termín: 30.4.2023

Předkladatel:lic. Jaroslav Škarka
Zpracovatel:lic. Jaroslav Škarka, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí dne 17.04.2023 bez přijatého usnesení.
ve finančním výboru dne 19.04.2023
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, předkládá radě města ke schválení Smlouvu o realizaci projektu sdílení jízdních kol ve městě Ústí nad Orlicí, která má být uzavřena se společností nextbike Czech Republic s.r.o., IČO 07389108, se sídlem Libušina 526/101, 779 00 Olomouc, za částku ve výši 830.000 Kč včetně DPH.

Jedná se o pilotní projekt v období od 01.05.2023 do 30.11.2023.

Předmětem této smlouvy je realizace projektu sdílení jízdních kol zahrnující 50 jízdních kol s nízkým nástupem a 7rychlostní přehazovačkou, navedení 20 virtuálních stanic pro půjčení a vrácení sdílených kol na stojany, navedení jízdního tarifu 15 minut zdarma (další podle ceníku v příloze č. 2 smlouvy), poskytnutí dat o využití projektu sdílení jízdních kol a jejich zpracování, včetně doporučení a návrhu dalšího postupu.

Mapa a seznam stanic pro sdílená kola jsou uvedeny v příloze.

Na tento projekt je možné získat dotaci z rozpočtu Pardubického kraje v maximální výši 350.000 Kč v rámci dotačního titulu Podpora městské mobility formou Bikesharing.

Schválení smlouvy o dílo je v souladu s článkem VI. Pravidel pro zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě Ústí nad Orlicí a u Městské policie Ústí nad Orlicí.

Rada města projednala navrženou smlouvu bez přijatého usnesení.

Materiál obsahuje: Příloha - Návrh smlouvy (Veřejná)
Příloha - Mapa (Veřejná)
Příloha - Seznam stanic (Veřejná)
Příloha - Rozpočtové opatření (Veřejná)
Přizváni: