Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

ORM/1 - Informace o průběhu a hodnocení užší architektonické soutěže o návrh - Galerie Perlou v Ústí nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

       informaci o průběhu a hodnocení užší architektonické soutěže o návrh - Galerie Perlou v Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.


Předkladatel:Ing. arch. Eva Holásková
Zpracovatel:Ing. arch. Eva Holásková, odbor rozvoje města
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

schváleno usnesením č. 46/2/RM/2022 dne 7.11.2022

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor rozvoje města předkládá zastupitelstvu města informaci o průběhu a hodnocení užší architektonické soutěže o návrh s názvem  "Galerie Perlou".

 

Rekapitulace

Soutěžní podmínky byly připraveny ve spolupráci s firmou RTS a.s. Brno, která zároveň zajišťuje vlastní organizaci soutěže a vykonává činnost sekretáře soutěže a přezkušovatele soutěžních návrhů. Soutěžní podmínky byly zastupitelstvem města schváleny pod. č.u. 488/18/ZM/2022 ze dne 7.2.2022.Soutěž je připravena dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dále pak v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Následně došlo ke schválení výzvy a zadávací dokumentace - Radou města dne 4.4. pod číslem usnesení 2683/122/RM/2022. Česká komora architektů vydala k podmínkám potvrzení regulérnosti dne 29.3.2022 č.j. 233-2022/DM/Ze. Soutěž byla zahájena odesláním do věstníku veřejných zakázek, a to dne 12.4. 2022. Evidenční číslo zakázky Z2022-013843. 

 

Průběh soutěže: Zájemci podávali zadavateli žádost o účast v termínu do 20.5.2022. Žádost o účast musela splnit stanovená kritéria a na základě doloženého portfolia (viz Soutěžní podmínky bod 4.3 Žádost o účast) a posouzení  porota vybrala 5 účastníků. Doporučený výběr poroty byl schválen dne 6.6.2022 radou města (usnesením č. 2863/128/RM/2022 snížením počtu účastníků z celkových 18 na 5 určených k vyzvání k předložení soutěžních návrhů). Vybraní účastníci soutěže předložili soutěžní návrh v termínu 30.9.2022 jak v elektronické, tak listinné podobě (formou odevzdání grafických panelů). Otevírání nabídek v elektronickém nástroji i v listinné podobě provedl sekretář soutěže, který provedl kontrolu podání nabídek v souladu se soutěžními podmínkami a konstatoval, že všechny návrhy byly podány řádně a anonymně. Soutěžní návrhy byly prezentovány a hodnoceny anonymně. Návrhy musely obsahovat požadovanou grafickou a textovou část včetně návrhu budoucího honoráře za Následnou zakázku a kvalifikované kalkulace předpokládaných investičních nákladů za stavební realizaci. 

 

Soutěžní porota: Petr HÁJEK (starosta), Jiří PRECLÍK (místostarosta), Ing. arch. Milan KOŠAŘ (architekt), prof. Ing. arch. Alois NOVÝ, CSc. (architekt, mj. VUT Brno), doc. Ing. arch. Ivan PLICKA, CSc. (architekt, mj. ČVUT Praha). Náhradníci poroty: Mgr. Jan POKORNÝ (radní), Ing. arch. Petra COUFAL SKALICKÁ (městská architektka). Porota se v obou případech sešla v uvedeném složení, včetně náhradníků poroty, kromě dalšího náhradníka poroty Ing. arch. Davida Jiříčka, který byl v obou případech řádně omluven. 

 

Průběh a výsledek hodnocení: Podrobný průběh hodnocení je zaznamenán v příloze usnesení v Protokolu o průběhu soutěže. V užším kole se sešli 4 soutěžní návrhy, jeden z vyzvaných soutěžících svůj návrh v 2. kole soutěže neodevzdal. Z odevzdaných 4 návrhů porota zvolila dva do užšího výběru (jednalo se o soutěžní návrh č.2 a soutěžní návrh č.4). Po studiu a zhodnocení se porota rozhodla udělit 1. a 2. místo a 3. místo v architektonické soutěži neudělit.

První místo získal návrh č.4, který porotu zaujal svým odvážným a městotvorným přístupem - celé hodnocení poroty je opět uvedeno v protokolu o průběhu soutěže a níže v textu.

Druhé místo získal návrh s číslem 2, který porota ocenila pro jeho kultivovaný přístup a řešení.

První cena byla udělena jako snížená ve výši 210 tis. Kč (místo původních 230 tis. Kč) a 2. cena byla navržena jako zvýšená ve výši 190 tis. Kč (místo původních 170 tis. Kč), což je odůvodněno téměř srovnatelnou kvalitou obou řešení, která byla hodnocena jako přínosná.

Podrobnosti a doporučení, které se vztahují k oběma oceněným návrhů se nalézají opět v přiloženém protokolu a v hodnocení níže. Pro každý ostatní soutěžní návrh, který splnil Soutěžní podmínky, ale nebyl oceněn, se v rámci podmínek architektonické soutěže stanovila částka odměny ve výši 70.000 Kč. Vyplacení cen soutěže proběhne limitovaným příslibem po proběhnutí všech zákonných lhůt - výsledky soutěže musí být vyhlášeny , poté poběží lhůta pro odvolání a po jejím uplynutí dojde k vyplacení cen a odměn, které byly dány soutěžními podmínkami a následně upraveny porotou. 

 

Návrh č. 4 - KRISTOF + CHYBIK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. = 1. místo

Hodnocení poroty z Protokolu o průběhu soutěže: 
Porota konstatovala, že návrh naplnil soutěžní zadání a jeho investiční náklady se jeví přiměřené.  Porota ocenila jasné, elegantní řešení, vycházející z regulačního plánu území, včetně kreativního přístupu ke stávajícím objektům. Návrh přináší vhodné propojení provozu galerie, včetně jejího vnitřního veřejného prostranství (náměstí) s veřejnými prostranstvími, galerii obklopujícími, zejména s náměstím před DDM, a umožnění průchodu vnitřním náměstím. Návrh vhodně rozděluje provoz vlastní galerie a provoz ostatních doprovodných aktivit, včetně toho, že toto oddělení je využito k výraznému gestu směrem k navazujícímu veřejnému prostranství i směrem do vnitřního dvora. V tomto případě, je ale nutno pojmenovat zároveň hlavní problém návrhu, který je nezbytné odstranit v případném dalším stupni projektu, a sice naprosté provozní oddělení prostorů galerie a pracovišť zaměstnanců galerie a dalších pracovišť a prostor s provozem galerie poměrně dosti spjatých. 
Dalšími doporučeními pro případné dopracování soutěžního návrhu je oddělení nákladního, zásobovacího výtahu a výtahu pro návštěvníky galerie, vyřešení disproporce mezi předimenzovanou velikostí kavárny a poddimenzováním jejího zázemí a konečně návrh řešení případného požadavku na uzavření velkého výstavního sálu z hlediska prosvětlení parteru sálu směrem do veřejného prostranství. Porota konstatuje, že všechna doporučení na odstranění výše uvedených nedostatků jsou řešitelná a neznehodnocují celkovou vysokou kvalitu návrhu. 


Návrh č. 2 - CARAA.CZ s.r.o. = 2. místo

Hodnocení poroty z protokolu o průběhu soutěže: 
Porota konstatovala, že návrh naplnil soutěžní zadání a jeho investiční náklady se jeví přiměřené. Porota ocenila kultivované řešení, nápaditě využívající možnosti vyrovnat prostory v přízemí na takovou úroveň, aby byly dosažitelné bezbariérově z přilehlých veřejných prostranství. Ceněno bylo rovněž vytvoření prostorově velkorysých a navzájem propojených výstavních prostor. Pro případné dopracování porota doporučuje doplnit výtah ke schodišti u kanceláří, resp. ubytování, vhodněji řešit provozní a dispoziční vazby nákladního, zásobovacího výtahu a prověřit a přehodnotit předimenzované prostory kavárny (v kontrastu s poddimenzovaným zázemím) a naddimenzované prostory bookshopu - knihovny. Porota rovněž negativně hodnotila skutečnost, že z vnitřního dvora, v regulačním plánu propojeného s okolními veřejnými prostranstvími, se stal v zásadě exkluzívní soukromý prostor galerie. Porota konstatuje, že veškerá výše uvedená doporučení jsou splnitelná, aniž by byl předložený kvalitní návrh znehodnocen.

 

Další odevzdané návrhy 2. kola soutěže:

Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. (návrh č. 3) a OK PLAN ARCHITECTS, s.ro. (návrh č. 1) 

 

Účelem a posláním soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele a vybrat účastníka, s nímž bude v Zadávacím řízení navazujícím na soutěž (jednací řízení bez uveřejnění - JŘBU) zadavatel jednat o zadání Následné zakázky. Předmětem Následné zakázky bude vypracování projektové dokumentace v rozsahu DSP a DPS včetně následného autorského dozoru. Vzhledem k tomu, že nabídka vítězného uchazeče na zpracování následné projektové dokumentace  překročila předpokládanou hodnotu zakázky, je potřeba zahájit jednání o ceně projektové dokumentace s autory vítězného návrhu. Toto jednání bylo dne 25. 11. 2022 zahájeno.

 

Výstava soutěžních návrhů proběhne v lednu ve foyer Roškotova divadla, zároveň se připravuje veřejná diskuse za účasti autorů oceněných návrhů. 

 

 

Materiál obsahuje: Příloha - 1 - Soutěžní podmínky (Veřejná)
Příloha - 2 - Protokol o průběhu soutěže (Veřejná)
Příloha - 3 - Vítězný návrh - 1. cena (Veřejná)
Příloha - 4 - Vítězný návrh - textová část (Veřejná)
Příloha - 5 - Návrh oceněný 2. cenou (Veřejná)
Příloha - 6 - návrh - 2.cena - textová část (Veřejná)
Přizváni: