Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

MPO/1 - Dodatek č.3 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti čj. UZSVM/HUO/2198/2010-HUOM-Sp 4/2006 JIN, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 10.9.2014 a dodatku č. 2 ze dne 9.5.2019 mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676 a Českou republikou-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ:69797111, jehož předmětem je úprava smluvních podmínek, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, zajistit podpis dodatku č.3 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti v daném termínu.

Termín: 22.12.2022

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Eva Procházková, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 21.11.2022, usnesení č. 65/3/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí dne 11.11.2010 nabylo od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatným převodem nemovitost čp. 1343 a st.p.č. 2844 (budova Centra sociální péče). Součástí smlouvy byly omezující a zavazující podmínky ohledně využívání této nemovitosti. V r. 2014 byly tyto podmínky smlouvy dodatkem č. 1 a v r. 2019 dodatkem č. 2 upraveny. Návrh dodatku č. 3 zřizuje věcné právo zákazu zcizení převedeného pozemku a nezatížení převedené nemovitosti zástavním právem nebo věcným břemenem, a to do 11.11.2035 ( tj. po stávající dobu, po kterou byly sjednány omezující podmínky výše uvedené smlouvy).

 

Materiál obsahuje: Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Dodatek č.3 (Veřejná)
Příloha - Dodatek č.2 (Veřejná)
Příloha - Dodatek č.1 (Veřejná)
Příloha - Smlouva o bezúplatném převodu (Veřejná)
Přizváni: