Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

FIN/3 - Poskytnutí individuální investiční finanční dotace z rozpočtu města na výměnu umělého trávníku TJ Jiskra Ústí nad Orlicí "Výměna UT3G a osvětlení"
I. Zastupitelstvo města rozhoduje

na základě předložené žádosti o poskytnutí individuální účelové investiční finanční dotace z rozpočtu města ve výši 5.305.186,82 Kč spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 15028658, na výměnu umělého trávníku TJ Jiskra Ústí nad Orlicí v rámci akce "Výměna UT3G a osvětlení", dle přílohy k usnesení.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální finanční dotace se spolkem Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 15028658, na výměnu umělého trávníku TJ Jiskra Ústí nad Orlicí v rámci akce "Výměna UT3G a osvětlení", dle přílohy k usnesení.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření k rozpočtu roku 2022, kterým se zvyšují investiční výdaje v závazném ukazateli Dotace individuální administrované finančním odborem ve výši 5.305.186,82 Kč a zároveň se snižují neinvestiční výdaje v závazných ukazatelích:

  • Dotace individuální administrované finančním odborem ve výši 4.460.196 Kč
  • Rezervy rozpočtu města ve výši 844.990,82 Kč

dle návrhu rozpočtového opatření č. 9344 v příloze návrhu usnesení ZM.

IV. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Petře Brejšové
1.1.

vedoucí finančního odboru, zajistit uzavření smlouvy.

Termín: 23.12.2022

Předkladatel:Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel:Ing. Petra Brejšová, finanční odbor
Materiál projednán:Projednáno v radě města dne 28.11.2022 usnesením č. 87/4/RM/2022.
Vyjádření:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání žádost o poskytnutí individuální účelové finanční dotace ve výši 5.305.186,82 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.. Dotace je požadována na výměnu umělého trávníku 3. generace a osvětlení ve sportovním areálu v Ústí nad Orlicí. 

O dotaci ve výši 4.460.196 Kč bylo požádáno již v roce 2021 a usnesením zastupitelstva města Ústí nad Orlicí č. 406/16/ZM/2021 ze dne 13.09.2021 bylo schváleno, že do rozpočtu 2022 bude zahrnut závazný ukazatel Investiční dotace na výměnu umělého trávníku TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve výši 30 % skutečných uznatelných nákladů, max. ve výši 4.460.196 Kč. Současně bylo schváleno, že žádosti o dotaci bude vyhověno pouze za podmínky, že žadatel doloží rozhodnutí Národní sportovní agentury o poskytnutí dotace ve výši 70 % celkových uznatelných nákladů projektu. 

Dne 22.11.2022 doložil žadatel rozhodnutí Národní sportovní agentury o poskytnutí dotace ve výši 10.407.124 Kč žadateli na projekt "Výměna UT3G a osvětlení". Celkové náklady byly ke dni podání žádosti o dotaci předpokládány ve výši 14.867.320 Kč.

S ohledem na nárůst cen stavebních materiálů i prací byla smlouva o dílo s dodavatelem uzavřena na částku 15.712.310,82 Kč (navýšení oproti původní nabídce o částku 844.990,82 Kč).

 

Dne 22.11.2022 zaslal žadatel také e-mail s textem:

Dobrý den,

na základě vysoutěžené ceny  15 712 310,- Kč  na rekonstrukci umělého trávníku  v areálu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí a obdržené dotace z NSA ve výši 10 407 124,- Vás žádáme o dotaci od Města Ústí nad Orlicí ve výši 5 305 186,- Kč . Proti původnímu rozpočtu z roku 2021 se cena navýšila o cca 5 % což  při dnešní inflaci a růstu cen stavebních prací je poměrně přijatelné. Projektovou dokumentaci a výběrové řízení ve výši 239 900,- Kč hradí TJ Jiskra ze svých prostředků .

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

Roman Langer předseda TJ

 

Žadatel tedy požádal město Ústí nad Orlicí o poskytnutí dotace ve výši rozdílu mezi cenou za realizaci projektu a přiznanou dotací od Národní sportovní agentury. 

Žadatel z vlastních zdrojů uhradil náklady za projektovou dokumentaci ve výši 84.700 Kč, administraci výběrového řízení na dodavatele ve výši 145.200 Kč a poplatek za nástroj Ezak ve výši 10.000 Kč, celkem tedy 239.900 Kč. 

Vzhledem k tomu, že rozpočet města s dotací v této výši nepočítal, navrhuje se výdaje spojené s rozdílem mezi výší plánované dotace a skutečných potřeb TJ Jiskra v částce 844.990,82 Kč pokrýt výdaji, které má město připraveno v rezervě rozpočtu. Přílohou návrhu usnesení je i rozpočtové opatření.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o dotaci (Veřejná)
Příloha - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace (Veřejná)
Příloha - Rozhodnutí o dotaci (Veřejná)
Příloha - Podmínky k dotaci od Národní sportovní agentury (Veřejná)
Příloha - Investiční záměr (Veřejná)
Příloha - Investiční záměr (Veřejná)
Příloha - Smlouva o dílo (Veřejná)
Příloha - Rozpočtové opatření č. 9344/2022 (Veřejná)
Přizváni: