Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 24.4.2023

MPO/6 - Záměr prodeje pozemku p.č. 155/11 a p.č. 159/5 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
I. Zastupitelstvo města schvaluje

variantu A) záměr prodeje p.p.č. 155/11 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti společnosti FANO TeX, a.s., IČO: 25945858, Drážní 211, 562 04 Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

variantu B) záměr prodeje části p.p.č. 159/5 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti společnosti FANO TeX, a.s., IČO: 25945858, Drážní 211, 562 04 Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

variantu C) záměr prodeje p.p.č. 159/5 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí na základě žádosti společnosti FANO TeX, a. s., IČO: 25945858, Drážní 211, 562 04 Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM. 

IV. Zastupitelstvo města ukládá

1. Bc. Janě Konečné
1.1.

vedoucí majetkoprávního odboru, informovat žadatele ve smyslu jednání zastupitelstva města.

Termín: 30.4.2023

Předkladatel:Bc. Jana Konečná
Zpracovatel:Bc. Jana Konečná, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno Radou města Ústí nad Orlicí dne 20.03.2023. Usnesení nevzniklo.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem pozemku p.č. 155/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 752 m2 a p.č. 159/5, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5 058 m2 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí.

O prodej předmětných pozemků p.č. 155/11 a p.č. 159/5 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí požádala společnost FANO TeX, a.s., IČO: 25945858, Drážní 211, 562 04 Ústí nad Orlicí (č.j.: MUUO/7924/2023/MPO ze dne 26.01.2023). Žádající společnost uvádí, že záměrem FANO TeX je rozšíření manipulačních ploch k přilehlému výrobnímu areálu. 

Pozemek p.č. 155/11 je pronajímán na základě smlouvy o nájmu nemovité věci ze dne 09.04.2014 společnosti JaF CZ, s.r.o., IČO: 27555275, Školní 36, 562 04 Ústí nad Orlicí, jež je sesterskou společností žádající společnosti. Druhý pozemek p.č. 159/5 je užíván na základě smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 22.03.2017 společností Farma RASL, IČO: 28783344, Pražská 53, 562 04 Ústí nad Orlicí. 

Na základě předchozích negativních stanovisek odborů životního prostředí a rozvoje města bylo žadatelem podáno doplnění žádosti ve smyslu snížení výměry prodeje u pozemku p.č. 159/5 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí. S ohledem na uvedenou změnu žádosti byl majetkoprávnímu odboru zadán úkol zajistit nová vyjádření dotčených odborů městského úřadu a předložit návrh záměru prodeje ve variantním usnesení:

  • varianta A) prodat pozemek p.č. 155/11 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí,
  • varianta B) prodat část pozemku p.č. 159/5 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí,
  • varianta C) prodat celý pozemek p.č. 159/5 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí. 

Odbor rozvoje města sděluje, že prodej pozemků (159/5 a 155/11) není ve veřejném zájmu. Plánuje se zde cyklostezka (v těsném sousedství těchto dvou pozemků a je vůbec otázkou, jak to tam bude vycházet prostorově/majetkově, navíc by měly být zohledněny i jiné aspekty - jaký veřejný prostor je tvořen a jestli ho tím město neztrácí navěky). Prodej výše uvedených pozemků může do budoucna situaci zkomplikovat, možná i znemožnit současné plány. Ze strategických důvodů prodej ani jednoho z pozemků nedoporučují. 
Odbor životního prostředí upozornil na několik rovin problému:
1) Když firma FANO Tex, a.s měla stavební záměr, probíhalo zjišťovací řízení od KÚ, zda by k záměru měl stavebník vypracovat posouzení EIA. I na podněty samosprávy (vedení, OV atd.) jsem dával za město připomínky ve směru, aby byla EIA vypracována. Problematická byla v projektu a je u firmy míra nakládání, respektive prachové emise filtry neodloučených plastů ve stovkách kilogramů za rok do okolí a hlavně podle mého názoru podhodnocená dopravní zátěž v bytové zástavbě. Dle KÚ byl záměr malý aby EIA proběhla. Nyní chce firma expandovat na pozemky města, tedy zjevně chce rozšiřovat výrobu. V pořádku nechť se firmě daří, nicméně dopravní zátěž již zřejmě nebude odpovídat původnímu záměru. Přináší to hluk, emise a zátěž na komunikace a bytovou zástavbu. Město by mělo hájit veřejný zájem namísto soukromého. Před nějakou dobou u mě byli zástupci firmy předjednat případné námitky k prodeji. Mluvili jsme o tom, že tam je náhradní výsadba, viz níže, připravuje se tam cyklostezka. Ale férově jsem je upozorňoval, že pokud by tím řešili, což oni jako variantu navrhovali, "přeložku" dopravy do areálu přes vedlejší průmyslový areál, pak bych zvažoval změnit zamítavé stanovisko (z důvodu posouzení váhy dvou veřejných zájmů). Nicméně tvrdili, že dohodu s majiteli vedlejšího areálu nemají a není moc pravděpodobná. Z podání žadatele mi nevyplývá, že by volil pro dopravu do areálu jinou trasu než stávající. Jeho větu cituji: "Díky rozšíření manipulační plochy, může dojít ke zmírnění četnosti kamionové dopravy skrz Kerhartice" si vykládám jako plán zkapacitnit výrobu a nemá logiku co se týče dopravy, přeci více materiálu neznamená méně kamiónů. Připadá mi to jako salámová metoda, kterou by nebylo dobré mu "spolknout".
2) Ano stále trvá nařízení OOP ze zákona na pozemku 159/5 vysadit náhradní výsadbu stromů, několik jich tam již bylo vysazeno a nyní bude probíhat další, která byla určena investorovi již před několika lety a nyní po výstavbě má výsadbu realizovat. Prodejem by nastal poměrně problém.
3) Prodej zasahuje do plánu vybudování cyklostezky. Obecně po jejím vybudování by bylo vhodné prostor upravit pro návštěvníky.
V obecné rovině si myslím, že není pro město nijak výhodné prodávat ani pozemek p.č. 155/11 a dále jej firmě pronajímat. Nicméně naše kompetence je se vyjádřit za odbor ŽP zejména k pozemku p.č. 159/5 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí a tam nesouhlas s prodejem nadále trvá.

Stavební úřad uvádí, že předmětné pozemky se v územním plánu nachází v ploše "drobná a řemeslná výroba", kterou je přípustné využívat pro výrobu, služby a skladování. Z pohledu územního plánu je tedy prodej pozemků možný. Zároveň upozorňuje, že pozemek č. 159/5 je dotčen el. vedením, nachází se zde "zadní vchod" do bývalého areálu Perly a město plánuje v tomto prostoru realizovat cyklostezku, proto do doby vyřešení její podoby považuje prodej za předčasný. V případě zájmu města využít pozemek jako "zázemí" cyklostezky doporučuje zvážit pořízení změny územního plánu z plochy "výroby" na plochu "veřejného prostranství".  

Osadní výbor pro část města Kerhartice neměl k prodeji připomínek. 

Žádost byla s negativním stanoviskem projednávána v roce 2021. 

Projednáno Radou města Ústí nad Orlicí dne 20.03.2023. Usnesení nevzniklo.

Je v kompetenci zastupitelstva města, zda žádosti společnosti FANO TeX, a. s. vyhoví a případně, v jakém rozsahu. Návrh usnesení je předkládán ve variantách s tím, že může být schváleno více variant (např. varianta A + B nebo varianta A + C). Současně zastupitelstvo nemusí schválit žádnou z předkládaných možností. 

Žadatel má s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost (Veřejná)
Příloha - Doplnění žádosti (Veřejná)
Příloha - Příloha žádosti (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa varianta A (Veřejná)
Příloha - Mapa vlastnictví varianta A (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa varianta B (Veřejná)
Příloha - Mapa vlastnictví varianta B (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa varianta C (Veřejná)
Příloha - Mapa vlastnictví varianta C (Veřejná)
Příloha - Vyjádření odborů 2021 (Veřejná)
Příloha - Vyjádření odborů 2023 (Veřejná)
Příloha - Fotodokumentace (Veřejná)
Příloha - Smlouva o zemědělském pachtu (Veřejná)
Příloha - Smlouva o nájmu nemovité věci (Veřejná)
Přizváni: