Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
Návrh usnesení
2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
konaného dne 12.12.2022

MPO/5 - Kupní a darovací smlouva - BYTOVÉ DRUŽSTVO V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření kupní a darovací smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako prodávajícím a dárcem, a BYTOVÝM DRUŽSTVEM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, IČO: 25926357, Chodská 1115, 562 24 Ústí nad Orlicí, jako kupujícím a obdarovaným. Předmětem smlouvy je darování spoluvlastnického podílu 2582/10000 na budově s číslem popisným 1449, 1450, na budově s číslem popisným 1451, 1452 a na budově s číslem popisným 1453, 1454 a prodej st.p.č. 3586, st.p.č. 3587 a st.p.č. 3589 vše v obci, části obce a k.ú. Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 195.300 Kč, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Evě Collinové
1.1.

majetkoprávní odbor, zajistit uzavření kupní smlouvy v daném termínu.

Termín: 31.1.2023

Předkladatel:Collinová Eva
Zpracovatel:Collinová Eva, majetkoprávní odbor
Materiál projednán:v Radě města Ústí nad Orlicí
Vyjádření:

Projednáno v radě města dne 28.11.2022 usnesením č. 95/4/RM/2022.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení.

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem st.p.č. 3586 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 433 m2, st.p.č. 3587 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 434 m2, st.p.č. 3589 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 435 m2 a spoluvlastnického podílu 2582/10000 na budově č.p. 1449, 1450, na budově č.p. 1451, 1452 a na budově č.p. 1453, 1454 vše v obci, části obce a k.ú. Ústí nad Orlicí. Jedná se o bytové domy v ulici Kladská 1449-1450, 1451-1452 a 1453-1454 a stavební pozemky pod těmito domy. 

O převod výše uvedených nemovitých věcí požádalo Bytové družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO: 25926357, Chodská 1115, 562 06 Ústí nad Orlicí na základě uzavřené smlouvy o sdružení investorů ze dne 20.12.2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.05.2003, která zavazuje Město Ústí nad Orlicí v čl. VI. k převodu nemovitých věcí do 20 let a šesti měsíců ode dne kolaudace. Kolaudační rozhodnutí čj. 10416/2002/SÚ/2596/Ma nabylo právní moci 30.07.2002. Tato lhůta končí 31.01.2023. Návrh na převod vlastnického práva k pozemku bude na katastr nemovitostí vložen po uplynutí lhůty, nejdříve 01.02.2023. Žadatel byl informován, že uzavření příslušné smlouvy je možné až po splnění všech zákonných podmínek pro převod nemovitých věcí z vlastnictví územně samosprávných celků, a to po projednání příslušné smlouvy v zastupitelstvu města, a to po předchozím zveřejnění záměru na úřední desce.

Převod spoluvlastnického podílu 2582/10000 na budovách má být dle smlouvy oceněn ve výši nákladů spojených s tímto převodem. Tyto náklady, jako např. náklady na znalecký posudek, na daň z převodu nemovitostí, na zpracování smlouvy nebo na správní poplatek za vklad do katastru apod., již pro vyhotovení smluv není nutné hradit, jelikož došlo ke změnám v zákonech a není nutné vyhotovovat znalecký posudek, daň z převodu nemovitostí již neexistuje, vyhotovení smluv nebude zadáno externě a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí se řeší ve smlouvě samostatně nikoliv v kupní ceně. Účetní cena těchto spoluvlastnických podílů na budovách je 11.856.618 Kč.

Kupní cena pozemků je dle smlouvy dohodnuta ve výši 150 Kč/m2. U st.p.č. 3586 o výměře 433 m2 je cena 64.950 Kč a u st.p.č. 3587 o výměře 434 m2 je cena 65.100 Kč a u st.p.č. 3589 o výměře 435 m2 je cena 65.250 Kč. Celkem za všechny pozemky je to 195.300 Kč. Odchylka od ceny v místě a čase obvyklé je zdůvodněna tím, že prodej vychází ze smluvního vztahu z roku 2000 a veškeré závazky stanovené v uzavřené smlouvě o sdružení investorů ze dne 20.12.2000 jsou pro Město Ústí nad Orlicí závazné.

Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost (Veřejná)
Příloha - Smlouva o sdružení investorů (Veřejná)
Příloha - Dodatek č. 1 smlouvy o sdružení investorů (Veřejná)
Příloha - Kolaudace (Veřejná)
Příloha - Výpis z listu vlastnictví (Veřejná)
Příloha - Katastrální mapa (Veřejná)
Příloha - Vlastnictví města (Veřejná)
Příloha - Kupní a darovací smlouva (Veřejná)
Přizváni: