Přejít na obsah Přejít na navigaci

Poplatky

Místní poplatky v roce 2023

Město Ústí nad Orlicí bude i v roce 2023 vybírat místní poplatky. Termíny splatnosti poplatků ani jejich výše se oproti roku 2022 nemění.


Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Tento místní poplatek činí 690 Kč za osobu a rok. Poplatek musí platit všechny fyzické osoby přihlášené ve městě k trvalému pobytu a také fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba.

Každému členovi domácnosti městský úřad přiděluje samostatný variabilní symbol. Za osoby nezletilé nebo nesvéprávné platí poplatky jejich zákonní zástupci nebo opatrovníci.

Město poskytuje úlevy z poplatkové povinnosti ve výši 50 % poplatníkům, kteří jsou studenty nebo žáky a pobývají v zařízení pro přechodné ubytování. Úlevu ve výši 50 % mohou dostat i ti poplatníci, kteří žijí větší část roku v jiném státě.

Další úlevu mohou získat poplatníci, kteří jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství a shromažďují komunální odpad do sběrných pytlů v souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky města o stanovení systému odpadového hospodářství, a to ve výši 10 Kč za odevzdaný sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit v následujícím kalendářním roce. Maximální výše úlevy z celkové výše poplatku je 200 Kč za osobu a rok.

Pokud máte zřízenu službu České pošty SIPO, můžete nám sdělit své spojovací číslo (je uvedeno na každém dokladu SIPO) a v roce 2023 budeme úhradu místního poplatku inkasovat prostřednictvím pošty bez toho, že byste museli hlídat termíny platby a zjišťovat si variabilní symbol a výši částky, kterou máte dle obecně závazné vyhlášky uhradit. 

Poplatek je splatný do 31.05.2023.

Při bezhotovostní platbě bude variabilní symbol sdělen na základě dotazu zaslaného na e-mail stantejska@muuo.cz, nebo telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 465 514 210 nebo 739 038 870.

Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zde
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zde

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem na adrese Sychrova 16, Ústí nad Orlicí tj. na adrese městského úřadu, že i oni jsou povinni hradit místní poplatek za komunální odpad. 

Bližší informace poskytne paní Eliška Štantejská na telefonních číslech 465 514 210 nebo 739 038 870 a na e-mailové adrese stantejska@muuo.cz.


Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů se platí za všechny psy starší 3 měsíců. Sazba poplatku se nemění. Její výše závisí na tom, kde má držitel psa trvalý pobyt a kdo je držitelem psa.

Sazba poplatku v k. ú. Ústí nad Orlicí, k. ú. Hylváty (mimo ulice Sluneční stráň), k. ú. Kerhartice nad Orlicí, a v ulici Letohradská, Lanšperská, Polní, Bož. Němcové a Východní – všechny v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, je stanovena za kalendářní rok v následující výši:

výše sazby za prvního psa za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
  • za psa v rodinném domě, vyjma písm. c)
  600 Kč 1.500 Kč
  • za psa v ostatních případech, vyjma písm. c)
1.000 Kč 1.500 Kč
  • za psa, jehož držitelem osoba starší 65 let
   200 Kč  300 Kč

Sazba poplatku v k. ú. Knapovec, k. ú. Gerhartice, k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, k. ú. Dolní Houžovec,

k. ú. Horní Houžovec, ulice Sluneční stráň v k. ú. Hylváty, a Oldřichovice u Ústí nad Orlicí mimo ulic Letohradská, Lanšperská, Polní, Bož. Němcové, je stanovena za kalendářní rok v následující výši:

výše sazby za prvního psa za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
  • za psa v rodinném domě, vyjma písm. c)
 200 Kč 300 Kč
  • za psa v ostatních případech, vyjma písm. c)
 300 Kč 450 Kč
  • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
 200 Kč 300 Kč

Od poplatků ze psů jsou osvobozeni držitelé psů, kteří jsou starší než 70 let, jde-li o prvního psa.

Poplatek je splatný do konce měsíce května, pokud není vyšší než 1.000 Kč. Pokud je vyšší než 1.000 Kč, může být hrazen ve dvou splátkách, a to na konci května a na konci října.

Při bezhotovostní platbě bude variabilní symbol sdělen na základě dotazu zaslaného na e-mail rehakova@muuo.cz, nebo telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 465 514 273 nebo 736 516 286.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů zde

Společná informace pro poplatek ze psů a poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatky lze platit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu a pokladně společnosti Tepvos (zákaznické centrum). Z provozních důvodů se poplatky hrazené v hotovosti budou vybírat od pondělí 16.01.2023.

Žádáme všechny plátce místních poplatků, aby upřednostnili bezhotovostní platbu poplatku.

Možnosti zjistit variabilní symbol osobně na pokladně městského úřadu využívejte jen v nejnutnějších případech.

 


Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Platná obecně závazná vyhláška definuje veřejná prostranství ve městě i sazby za jednotlivé druhy užívání veřejných prostranství. Meziročně tato vyhláška významných změn nedostála, přesto doporučujeme, aby se s ní čtenáři seznámili.

Bližší informace k této vyhlášce poskytne pí Miroslava Seidlerová, e-mail seidlerova@muuo.cz , telefon 465 514 314 nebo 777 736 324.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde

Všechny výše uvedené poplatky lze platit:

  • hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu v PO a ST od 8:00 do 17:00 hod., v ÚT, ČT a PÁ od 8:00 do 14:00 hod.
  • převodem na účet města č. 19-0000420611/0100, variabilní symbol platby bude plátci na žádost sdělen telefonicky nebo e-mailem
  • prostřednictvím platební brány města, odkaz naleznete zde. Na tomto místě můžete poplatek zaplatit buď prostřednictvím své platební karty, nebo ze svého účtu po vygenerování QR kódu ve Vaší mobilní aplikaci s internetovým bankovnictvím

Informování o poplatkových povinnostech e-mailem

Máte-li zájem, můžete být o vašich poplatkových povinnostech informováni e-mailem.  V tom případě, napište svou e-mailovou adresu na e-mail stantejska@muuo.cz. Z elektronické korespondence se včas dozvíte, jaká je aktuálně výše poplatku, kdy vyprší jeho splatnost a jaký je váš variabilní symbol. Pokud by se stalo, že opomenete a poplatek nezaplatíte včas, opět vás na tuto skutečnost upozorníme e-mailem.


Zjištění poplatkové povinnosti prostřednictvím platebního portálu

Pokud máte zájem prověřit si výši poplatkové povinnosti, můžete k tomu využít platební portál. Pro zjištění  požadované částky stačí navštívit web města www.ustinadorlici.cz a v sekci Zařizuj[OU] prokliknout odkaz Platební portál. Zde se po zadání základních údajů dozvíte, jaká je aktuálně výše poplatku a jaký je váš variabilní symbol.  Zároveň na platební bráně můžete zaplatit prostřednictvím své platební karty nebo prostřednictvím QR kódu a mobilního bankovnictví.


Informace pro občany s trvalým pobytem na adrese Sychrova 16, Ústí nad Orlicí (ohlašovna) o ukládání zásilek – místní poplatky

Platební výměry a exekuční příkazy nejsou občanům, kteří mají ohlášen pobyt na ohlašovně městského úřadu, doručovány prostřednictvím České pošty. V souladu s daňovým řádem využívá finanční odbor k doručování těchto písemností institut doručování pověřenou osobou.

Vystavení platebních výměrů a exekučních příkazů na nedoplatky za místní poplatek za komunální odpad občanům s trvalým pobytem na ohlašovně je oznamováno na informační tabuli umístěné na podatelně.

Pokud své jméno na této nástěnce naleznete, můžete si svou zásilku vyzvednout v kanceláři č. 107 na ul. Sychrova 16, Ústí nad Orlicí.