Přejít na obsah Přejít na navigaci

Poplatky

Poplatek za komunální odpad

 • výše poplatku na rok 2020 je stanovena na 690 Kč/rok/poplatník
 • poplatek se platí nejen za fyzické osoby s trvalým pobytem v Ústí nad Orlicí, ale i za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba na území města Ústí nad Orlicí
 • za nezletilé děti zodpovídá zákonný zástupce
 • splatnost poplatku: 31. 5. běžného roku
 • novinka: nárok na úlevu od poplatku má poplatník (pokud není osvobozen), který je zapojen do systému třídění komunálního odpadu a shromažďuje komunální odpad do sběrných pytlů, a to ve výši 10 Kč za odevzdaný sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit v následujícím kalendářním roce. Maximální výše úlevy z celkové výše poplatku je 200 Kč za osobu a rok.
 • podrobnější informace najdete v obecně závazné vyhlášce č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem na adrese Sychrova 16, Ústí nad Orlicí tj. na adrese městského úřadu, na povinnost úhrady místního poplatku za komunální odpad. Současně je žádáme o přebírání došlé pošty na evidenci obyvatel v budově čp. 7 na Mírovém náměstí.

Poplatek ze psů

 • poplatek se platí ze psů starších tří měsíců, jehož majitel má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Ústí nad Orlicí
 • sazby poplatku jsou v rozmezích od 200 Kč – 1500 Kč/pes/rok
 • splatnost poplatku: 31.5. běžného roku
 • podrobné informace nejen o sazbách, ale i ohlašovací povinnosti a osvobození jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019
 • vyřizuje: Iva Doležalová, tel.: 465 514 210, e-mail: dolezalova@muuo.cz
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů zde

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 • poplatek se vybírá např. za provádění výkopových prací, za umístění stavebních nebo reklamních zařízení, vyhrazení trvalého parkovacího místa, pořádání kulturních, sportovních a reklamních akcí na veřejném prostranství
 • sazby poplatku, ohlašovací povinnost a splatnost poplatku jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 5/2019
 • vyřizuje: Miroslava Seidlerová, tel.: 465 514 314, e-mail: seidlerova@muuo.cz
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde

Tomboly – informace

K 31.12.2016 končí účinnost zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a současně k 1.1.2017 nabývá účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Dochází k radikálnímu zjednodušení celého procesu souvisejícího s provozováním tombol.

Od 1.1.2017 se na provozovatele tomboly s herní jistinou nižší než 100.000,- Kč nevztahuje zákon o hazardních hrách, tzn., že nebude žádat o povolení tomboly.

Provozovatel tomboly s herní jistinou 100.000,- Kč a vyšší, je povinen tombolu ohlásit příslušné obci (nebude tedy povolována), ale musí u této tomboly zajistit účast notáře. Současně je provozovatel tomboly povinen odvést daň z hazardních her ve výši 23%.

Všechny výše uvedené poplatky lze platit:

 • hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu v PO a ST od 8:00 do 17:00 hod., v ÚT, ČT a PÁ od 8:00 do 14:00 hod.
 • převodem na příjmový účet města č. 19-420611/0100, variabilní symbol platby bude plátci na žádost sdělen telefonicky nebo e-mailem