Přejít na obsah Přejít na navigaci

Poplatky

Poplatek za komunální odpad

 • výše poplatku na rok 2021 je stanovena na 690 Kč/rok/poplatník
 • poplatek se platí nejen za fyzické osoby s trvalým pobytem v Ústí nad Orlicí, ale i majitelé nemovitostí určených k individuální rekreaci, majitelé bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba na území města Ústí nad Orlicí
 • za nezletilé děti odpovídá zákonný zástupce
 • splatnost poplatku je 31. května běžného roku
 • nárok na úlevu od poplatku má poplatník (pokud není osvobozen), který je zapojen do systému třídění komunálního odpadu a shromažďuje komunální odpad do sběrných pytlů, a to ve výši 10 Kč za odevzdaný sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit v následujícím kalendářním roce. Maximální výše úlevy z celkové výše poplatku je 200 Kč za osobu a rok.
 • podrobnější informace najdete v obecně závazné vyhlášce č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem na adrese Sychrova 16, Ústí nad Orlicí tj. na adrese městského úřadu, že i oni jsou povinni hradit místní poplatek za komunální odpad. Současně je žádáme o přebírání došlé pošty na evidenci obyvatel v budově čp. 7 na Mírovém náměstí.

Bližší informace poskytne paní Eliška Štamtejská na telefonních číslech 465 514 210 nebo 739 038 870 a na e-mailové adrese stantejska@muuo.cz.


Poplatek ze psů

 • poplatek se platí ze psů starších tří měsíců, jehož majitel má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Ústí nad Orlicí
 • sazby poplatku jsou stanoveny v rozmezích od 200 Kč – 1500 Kč/pes/rok
 • splatnost poplatku je 31. května běžného roku
 • podrobné informace nejen o sazbách, ale i ohlašovací povinnosti a osvobození jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019

Bližší informace poskytne paní Jana Řeháková na telefonních číslech 465 514 273 nebo 736 516 876 a na e-mailové adrese rehakova@muuo.cz

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů zde

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 • poplatek se vybírá např. za provádění výkopových prací, za umístění stavebních nebo reklamních zařízení, vyhrazení trvalého parkovacího místa, pořádání kulturních, sportovních a reklamních akcí na veřejném prostranství
 • sazby poplatku, ohlašovací povinnost a splatnost poplatku jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 5/2019

Bližší informace poskytne paní Miroslava Seidlerová na telefonních číslech 777 736 324 a 465 514 314 a na e-mailové adrese seidlerova@muuo.cz

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde

Všechny výše uvedené poplatky lze platit:

 • hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu v PO a ST od 8:00 do 17:00 hod., v ÚT, ČT a PÁ od 8:00 do 14:00 hod.
 • převodem na účet města č. 19-420611/0100, variabilní symbol platby bude plátci na žádost sdělen telefonicky nebo e-mailem

Společná informace pro poplatek ze psů a poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatky lze platit i na pokladně společnosti Tepvos (zákaznické centrum).