Přejít na obsah

Volná pracovní místa

Výběr zaměstnanců na úřednické pozice ve veřejné správě má svá specifika, která jsou dána zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k této skutečnosti jsou na volné pracovní pozice vypisována výběrová řízení.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REFERENTA ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REFERENT FINANČNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ


Praktické informace k přihlášce do výběrového řízení

Co přihláška do výběrového řízení musí obsahovat?

  • Samostatnou přihlášku k výběrovému řízení (jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče, kontakt na uchazeče).
  • Strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede především údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením).
  • Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  • Motivační dopis – informujte nás o důvodech (motivech), které Vás vedou k rozhodnutí zúčastnit se konkrétního výběrového řízení. Sdělte nám, proč máte za to, že jste nejvhodnější uchazeč pro určitou pozici, jaké jsou Vaše profesní úspěchy a také proč chcete spojit Vaši kariéru s Městských úřadem Ústí nad Orlicí.

Doplňující informace k přihlášce.

  • Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením).
  • Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  • Motivační dopis – informujte nás o důvodech (motivech), které Vás vedou k rozhodnutí zúčastnit se konkrétního výběrového řízení. Sdělte nám, proč máte za to, že jste nejvhodnější uchazeč pro určitou pozici, jaké jsou Vaše profesní úspěchy a také proč chcete spojit Vaši kariéru s Městských úřadem Ústí nad Orlicí.


Jak správně podat přihlášku.

 Přihlášku lze podat pouze písemně, a to dvěma způsoby: 

  • Osobně na podatelnu, a to nejpozději v den uvedený v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
  • Zaslat poštou, v tomto případě je dnem přijetí přihlášky den, kdy je přihláška doručena prostřednictvím pošty na podatelnu. Rozhodující je den podacího razítka z pošty (nejpozději den uvedený v oznámení o vyhlášení výběrového řízení). Přihlášku nelze podat v elektronické podobě (např.: elektronicky přes e-mail). 

Mgr. Gabriela Mánková
tajemnice MěÚ
 
Dále si dovolujeme upozornit, že Městský úřad Ústí nad Orlicí nevede žádnou databázi uchazečů o zaměstnání, a to z důvodu dodržení zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů.

Transparentně nastavený výběrový proces, seriózní a vstřícný přístup jsou hodnoty, na kterých si zakládáme.

Při výběru uchazečů uplatňujeme nediskriminační přístupy. Rovněž dodržujeme principy rovných příležitostí a zachováváme postupy rovného zacházení.