Přejít na obsah

Povinné informace

1. Oficiální název:

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

2. Důvod a způsob založení:

Právním základem současného postavení města Ústí nad Orlicí je Ústava ČR a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Město Ústí nad Orlicí je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Město spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Státní správa jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. 

Rada města Ústí nad Orlicí zřizuje komise jako své poradní orgány.

Městský úřad Ústí nad Orlicí se člení na odbory a oddělení.

Městská policie.

4. Kontaktní spojení:

Sídlo:

Sychrova ulice 16, 562 24  Ústí nad Orlicí

Telefon: 465 514 111
Fax: 465 525 563
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obecný tvar e-mailové adresy: "prijmeni"@muuo.cz
Datová schránka: bxcbwmg
www: www.ustinadorlici.cz
Úřední hodiny:  
Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

Podmínky provozu elektronické podatelny a datové schránky

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Zdeňka Nováková
telefon: + 420 465 514 323
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. Bankovní spojení:

Případné platby můžete poukázat na č.ú.: 19 - 420611/0100

Účet pro platby správních poplatků, místních poplatků, pronájmů pozemků a nemovitostí a ostatních plateb na účet města. Pro tyto platby je nutno uvést správný variabilní symbol, který poplatníkům sdělí příslušný odbor městského úřadu.

6. IČ: 279676

7. DIČ: CZ00279676

8. Rozpočet:

Viz Strategické dokumentyRozpočet města

9. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
Písemná žádost je podána dnem, kdy ji město obdrželo.
Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena městu, a že ji žadatel podává podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel - fyzická osoba - uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Žadatel - právnická osoba - uvede v žádosti: název, identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost či stížnost, podnět, návrh nebo jiné podání lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny. Podání učiněná osobně přijímá podatelna v sídle městského úřadu, na adrese Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí.

Městský úřad vyřizuje stížnosti a petice podle vnitřních směrnic pro vyřizování stižností a peticí podaných Městskému úřadu Ústí nad Orlicí a v souladu s příslušnými právními předpisy ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich doručení městskému úřadu.

11. Opravné prostředky proti rozhodnutí příslušných odborů MěÚ:

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno.
Proti rozhodnutí odboru městského úřadu a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat odvolání.

12. Tiskopisy:
Viz Tiskopisy ke stažení Zde na tomto odkazu naleznete seznam tiskopisů řazených dle odborů, které je možno si stáhnout.

13. Návody na řešení nejdůležitějších životních situací:

Vybrané návody pro řešení životních situací jsou dostupné v sekci "Životní situace".

14. Nejdůležitější právní předpisy:

Mezi nejdůležitější právní předpisy podle nichž město jedná a rozhoduje patří zejména:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů

Veškeré právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů ČR jsou k nahlédnutí v provozní době městského úřadu v kanceláři majetkoprávního odboru č. dveří  246 v budově A, tel. č. 465514220.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu viz tento odkaz

16. Seznam poskytnutých informací

Titulek Datum vložení Dokument
Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 01. 2024 12. únor 2024 zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 01. 2024 12. únor 2024 zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 01. 2024 12. únor 2024 zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 01. 2024 12. únor 2024 zde
Žádost o poskytnutí informací ze dne 04. 01. 2024 29. leden 2024 zde