Ověřování listin a podpisů

Vidimace a legalizace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby předložením vidimované listiny a listiny, z níž byla pořízena nebo listiny, na níž má být legalizován podpis. Žadatel o legalizaci je povinen prokázat svou totožnost.

Ověřující osoba na požádání zhotoví pro účely vidimace fotokopie listin za úhradu věcných nákladů.

Poplatky

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny 30,- Kč
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině 30,- Kč

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

Vidimace a legalizace se provádí na budově B Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí č.p. 7.