Přejít na obsah Přejít na navigaci

Stavební povolení

Stavební povolení

Stavby, které vyžadují stavební povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), projednává stavební úřad ve stavebním řízení.

Formulář k tiskopisu žádosti o stavební povolení je dán přílohou č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Přílohy žádosti o povolení stavby jsou uvedeny v části B výše uvedeného formuláře tiskopisu stavebního povolení.

Dnem podání úplné žádosti včetně výše uvedených příloh je zahájeno správní řízení ve věci vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu. Stavební úřad oznámí všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. V případě, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště, stanoví lhůtu, do které se mohou účastníci řízení vyjádřit. V opačném případě, stavební úřad stanoví ústní jednání spojené s ohledáním na místě. Každý účastník řízení má před vydáním stavebního povolení právo podávat námitky nebo připomínky k projednávané stavbě. Před vydáním stavebního povolení stavební úřad dá všem účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady. Po uplynutí této lhůty stavební úřad vydá rozhodnutí – stavební povolení. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí – tj. po uplynutí 15-ti dnů od doručení stavebního povolení.

V případě, že stavebník podá žádost včetně jejích příloh neúplnou anebo bude trpět jinými vadami, stavební úřad vyzve stavebníka k doplnění této žádosti nebo k odstranění jejich nedostatků, a stavební řízení přeruší. Po odstranění výše uvedených závad stavební úřad pokračuje ve stavebním řízení tak, jak uvádí výše.

V jednoduchých případech je stavební povolení vydáno do 60 dnů od zahájení řízení a v těch složitějších případech rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Vydání stavebního povolení je zpoplatněno správním poplatkem dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Výše tohoto poplatku je stanovena dle položky 18 odstavce 1 sazebníku správních poplatků: 

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

5 000,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000,- Kč

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

500,- Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000,- Kč
za čtvrté a každé další stání, 500,- Kč
nejvýše však 5 000,- Kč

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení

1 000,- Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000,- Kč

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

300,- Kč

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

3 000,- Kč
   

Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v těchto bodech vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí se nachází v budově A (radnice) ve 3. nadzemním podlaží.