Přejít na obsah

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI SNÍŽENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI

V Kulturním domě po sedmé zasedalo zastupitelstvo. Schválena byla nová obecně závazná vyhláška, která mění Místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Stávající vyhláškou, účinnou od roku 2020, byl místní koeficient nastaven na hodnotu 2. Nová vyhláška snižuje tento koeficient s účinností od 1. 1. 2024 na hodnotu 1. Tento koeficient ovlivňuje výběr daně z nemovitosti a jeho snížení fakticky znamená propad příjmů města o necelých 9 milionů korun ročně. Vlastníkům nemovitostí, tedy občanům a firmám působícím v katastru města, přinese naopak snížení daňové zátěže. Před schválením návrhu byla navrhovaná změna diskutována a na výrazné snížení příjmu v rozpočtu města upozorňováno. Ke schválení došlo zejména s ohledem na skutečnost, že v zastupitelstvu nejpočetnější SNK Oušťáci a sdružení Ústecké fórum slíbili snížení daně z nemovitosti ve svých volebních programech.  

Schválen byl příslib poskytnutí dotace města TJ Jiskře Hylváty na spolufinancování rekonstrukce kuželny pro kuželkářský klub Jiskry. Z městského rozpočtu bude tomuto spolku v příštím roce vyplaceno maximálně 5,1 milionu korun v případě, že získá na projekt peníze z Národní sportovní agentury.

Město využije zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů Daňové milostivé léto, který navazuje na předchozí akce Milostivé léto I a II a dává dlužníkům možnost zbavit se dluhů na daních, a městskému úřadu, jako správci daně zátěže v podobě bagatelních nedoplatků.

Jedním z dalších bodů bylo dohoda o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní na administrativní budovu Perla 01, kterou město uzavřelo v roce 2021 se společností Agrostav Ústí nad Orlicí. Společnost si nechala zpracovat odbornou studii záměru konverze objektu Perla, ze které vyplynulo, že rekonstrukce objektu není za stávajících podmínek finančně a ekonomicky rentabilní a je tudíž komplikovaně proveditelná. Agrostav navrhuje zvážit změnu regulačního plánu, která by spočívala v možnosti stávající objekt zdemolovat a vystavět objekt nový. Současně deklaruje, že zájem společnosti realizovat jejich investiční záměr stále trvá. 

Dále byla schválena nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která vypouští jeden z titulů pro výběr poplatku a přidává jedno nové osvobození. Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů přináší pouze formální změny, jasně vymezila věk, od kterého město osvobozuje od poplatku seniory a vypustila rozdělení poplatku na splátky, které nebylo prakticky využíváno.

Zastupitelé byli seznámeni s problematikou nových jízdních řádů, které už nepočítají se zastavováním rychlíků vyšší kategorie Ex1 na zastávce Ústí nad Orlicí město. Město žádalo České dráhy o zachování těchto spojů, stanovisko Českých drah však bylo zamítavé. Město se proto obrátilo na ministerstvo dopravy, aby posílilo vlakové spojení z Ústí nad Orlicí, jeho stanovisko bylo taktéž zamítavé.

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu. Následující zasedání je plánováno na 11. prosince.

3K0A23431
3K0A23481
3K0A23501
3K0A23561
3K0A2365
3K0A2363
3K0A23581
3K0A23461
3K0A2362