Přejít na obsah

Informace k volbám do Evropského parlamentu

Informace pro občany/voliče k termínům podávání žádostí o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu:   Na základě ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu"), je pro občana jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 40. den přede dnem voleb, tj. 13. dubna 2014 do 16.00 hodin.   Pro tyto účely zřizuje Městský úřad Ústí nad Orlicí, správní oddělení, na svém pracovišti umístěném v přízemí budovy č.p. 7, Mírové náměstí, č. kanceláře: 1, dne 13. dubna 2014 stálou službu. Provozní doba tohoto pracoviště je od 08:00 do 16:00 hod.
news list