Přejít na obsah

INFORMACE KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM

Máte zajištěnou likvidaci odpadních vod podle zákona? Je Vaše kanalizační přípojka v pořádku?   Vlastníci nemovitostí mají zákonnou povinnost se na kanalizace napojit, pokud je to techniky možné.   Napojení na kanalizaci je možné:
  1. do vysazené odbočky(zpravidla vyvedena na hranici pozemku).
  2. výjimečně dodatečně jádrovým vývrtem přímo do stoky (napojení jádrových vývrtek na stoku může provádět pouze společnost TEPVOS).
Realizace kanalizační přípojky:
  • provádí se na základě schválené projektové dokumentace.
  • před vlastním záhozem je povinností majitele nemovitosti vyzvat pracovníka TEPVOS (p. Novák – 734 261 906, p. Polák – 608 553 301, mail: cov@tepvos.cz) ke kontrole napojenípřípojky na odbočení min. 3 pracovní dny předem. 
Uvedení kanalizační přípojky do provozu a uzavření smluvního vztahu:
  • provést přihlášení stočného – stačí vyplnit formulář Žádost o uzavření - změnu smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních (srážkových) vod“(dostupný na www.tepvos.cz nebo v sídle společnosti) a doručit jej do sídla společnosti TEPVOS v ulici Třebovská 287.
  • opsat stav vodoměru v den napojenína veřejnou kanalizaci a tento zaznamenat do uvedeného formuláře(paušálního poplatku se netýká)
  • následně s Vámi bude sepsána Smlouva o odvádění odpadních vod ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. Náležitosti potřebné k uzavření smlouvy jsou uvedeny na zadní straně formuláře. 
V letech 2012 a 2013 byly vybudovány (zrekonstruovány) kanalizace pro veřejnou potřebu v níže uvedených lokalitách.   Ústí nad Orlicí: ul. Kladská, Q. Kociana, T.G.Masaryka, V Lukách, U Letiště   Hylváty: ul. Lanškrounská, Sadová, Sluneční, Švermova, Pivovarská, Potoční, Andělov   Upozorňujeme, že zahájení vypouštění odpadních vod bez uzavřené písemné smlouvy nebo v rozporu s ní, je kvalifikováno jako nedovolené vypouštění vod do kanalizace pro veřejnou potřebu s vyvozením důsledků dle platné legislativyvčetně sankce příslušného správního úřadu až do výše 50 000. Kč.   Vyzýváme všechny, kteří se do dnešního dne nepřihlásili, aby tak bezodkladně učinili, a to ke dni, kdy se fyzicky na kanalizaci připojili.V průběhu roku 2014 budou probíhat kamerové prohlídky stok. Kanalizační přípojky, které nebudou v řádné evidenci TEPVOS budou zaslepeny. Naše společnost musí postupovat důsledně v souladu s výše uvedenými předpisy tak, aby nebyli poškozováni stávající zákazníci.   Případné dotazy Vám rádi zodpovíme. Tyto můžete zaslat elektronicky: cov@tepvos.cz nebo nás kontaktuje telefonicky: 734 261 906 (vedoucí úseku kanalizace a ČOV).   Bc. Iveta Doležalová, ředitelka divize VS
news list