Přejít na obsah

TISKOVÉ ZPRÁVY ZÁŘÍ - ŘÍJEN

TISKOVÉ ZPRÁVY   V Ústí nad Orlicí vzniknou nové pracovní příležitosti Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na svém pondělním zasedání schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s firmou EWE s.r.o. Lanškroun. Jedná se o významné završení téměř rok trvajícího vyjednávání a vzájemné spolupráce při sjednávání smluvních podmínek, které umožní výstavbu výrobního centra firmy EWE ve městě Ústí nad Orlicí – Hylvátech. Výsledkem projektu je vznik nových pracovních příležitostí pro obyvatele města a jeho okolí. Firma EWE s.r.o Lanškroun je vlastnictvím stoprocentně českou firmou, zaměřenou s převažující částí své produkce na spolupráci se zahraničním partnerem. Společnost vlastní výrobní závody v Dolní Dobrouči a Lanškrouně, zaměřené na výrobu a kompletaci ručního elektro nářadí, elektro součástek, pájení, letování, tamponový tisk atd. Na přelomu roku 2012/2013 začala probíhat jednání mezi městem Ústí nad Orlicí a společností EWE, ve smyslu možného přesunutí, centralizace a rozšíření závodů společnosti a vybudování nového komplexního centra na pozemcích města v k.ú. Hylváty. Výsledkem je nyní schválená smlouva, podle které by společnost EWE vybudovala v Hylvátech výrobní komplex, centrální sklad, měřící centrum, vývojové, IT, kontrolní a technické oddělení s možností dalšího rozvoje firmy v následujících letech. Smlouva má charakter smlouvy budoucí kupní, kdy zahájení výroby komplexu je předpokládáno v roce 2014 s dokončením v letech 2015-16 a následným zahájením výroby. Do nově vybudovaného provozu přesune firma minimálně 100 svých kmenových zaměstnanců ze stávajících provozoven a v následujících třech letech vytvoří minimálně nových 150 pracovních míst s předpokladem další potřeby pracovních míst v následujících letech. Zahájení stavby, vydání povolení k užívání stavby, zahájení provozu podniku, období a počet vytvořených pracovních míst je konkretizován ve smlouvě a na základě plnění těchto postupných cílů je stanovena možnost uplatnění slevy z ceny pozemku z dohodnutých 399,- Kč/m2 až na možných 1,- Kč za prodávanou plochu celkem. Tato cena byla sjednána s ohledem na skutečnost, že společnost EWE s.r.o. jako investor projektu bude muset vybudovat na své náklady také nezbytnou technickou infrastrukturu a za příslušné pozemky uhradit vynětí ze zemědělského půdního fondu.    Oprava střechy kostela Město Ústí nad Orlicí výrazně podpořilo z rozpočtu města projekt Římskokatolické církve „Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie“. Tato velká investiční akce byla dále finančně podpořena ministerstvem kultury z Programu regenerace MPZ a MPR, Pardubickým krajem a Biskupstvím Hradec Králové. Nemalou částí přispěli sami farníci z uspořádané sbírky určené na opravu střechy kostela a sponzoři z řad ústeckých občanů. Střecha kostela byla opravena v období červen až září 2013 za celkem 2.350.000,- Kč. Město Ústí nad Orlicí se na opravě podílelo dotací z vlastního rozpočtu ve výši 630.000,- Kč a prostřednictvím dotace Ministerstva kultury ČR poskytlo dalších 835.000,- Kč. Pardubický kraj přispěl dotací 100 tis. Kč, biskupství královehradecké uvolnilo z Fondu solidarity 200 tis. Kč a Farnost Ústí nad Orlicí a oslovení dárci přispěli částkou 585 tis. Kč.   Vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže o návrh Zastupitelstvo města odsouhlasilo vyhlášení veřejné soutěže o urbanisticko-architektonický návrh na Revitalizaci území Perla 01 v Ústí nad Orlicí.  Tato soutěž se vyhlašuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a Soutěžním řádem České komory architektů. Soutěžní podmínky definují jednak požadované funkce, které musí předložený návrh obsahovat (např. DDM, dopravní řešení, parkovací kapacity, veřejnou zeleň, městskou galerii, bydlení apod.) a dále pak složení poroty, kritéria hodnocení a výši cen a odměn. Ceny a odměny jsou stanoveny v celkové výši 900 tis. Kč (1. cena 400 tis. Kč, 2. cena 250 tis. Kč a 3. cena 150 tis. Kč a případné odměny za pozoruhodný dílčí podnět nebo řešení jsou navrženy ve výši 60 a 40 tis. Kč). Soutěžícím budou také hrazeny náklady spojené s účastí v soutěži (reprodukce a grafické tisky). Na tyto výdaje je stanovena celková částka ve výši 200 tis. Kč, maximálně však bude jednomu soutěžnímu návrhu přiznána částka 20.000,- Kč. Porota je kromě zástupců zadavatele složena z renomovaných architektů a pedagogů (např. Doc. Ing. arch. Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze a Prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. Vedoucí Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně). Termín pro předkládání soutěžních návrhů je stanoven do konce ledna příštího roku. V únoru bude probíhat hodnocení soutěže a následně budou všechny soutěžní návrhy prezentovány veřejnosti ve formě výstavy. Forma vyhlášení soutěže umožňuje městu s autorem vítězného návrhu uzavřít smlouvu na další projekční práce.       Mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Město Ústí nad Orlicí, stejně jako loni, bude i v letošním roce poskytovat mimořádné dotace z finančních prostředků získaných do rozpočtu města přerozdělením prostředků z „hazardních her a loterií". Finanční dotace míří do oblasti sportu, kultury a školství. Mezi organizace působící v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na území města bude rozdělen 1 mil. Kč, z této částky je přímo určeno 100 tis. Kč TJ Jiskra Ústí nad Orlicí na rozvoj a údržbu sportovišť. Kritériem pro poskytnutí mimořádné dotace je počet dětí, které mají k 1. 10. 2013 zaplaceny členské příspěvky za rok 2013 a počet dospělých členů, kteří za klub nastupují pravidelně v soutěžích vyhlášených příslušným svazem a kteří mají současně k 01. 10. 2013 zaplaceny členské příspěvky za rok 2013 (tj. registrovaní sportovci). Do oblasti kultury a školství bude rozděleno 250 tis. Kč a to zejména městským příspěvkovým organizacím. Tento návrh řešení byl předložen s ohledem na skutečnost, že grantové dotace pro zájmovou činnost v kultuře byly pro letošní rok navýšeny o 100 tis. Kč již při schvalování rozpočtu města.   Soutěž – LOGO MĚSTA Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo veřejnou jednokolovou soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu města Ústí nad Orlicí, jehož základem bude logo a logotyp města. Logo bude sestávat z grafického symbolu a logotyp bude doplněn slovem Ústí nad Orlicí. Požadavkem města je jednoduchost, originalita, srozumitelnost, nezaměnitelnost a nadčasovost. Logo a logotyp budou využívány k jednotné prezentaci města Ústí nad Orlicí, tj. na tiskových materiálech, reklamních a upomínkových předmětech, vizitkách, webových prezentacích apod. a to převážně v propagaci města v oblasti turistiky a volnočasových aktivit. Podmínky soutěže jsou k dispozici na webových stránkách města Ústí nad Orlicí a v městském informačním centru. Uzávěrka soutěže je 31. 10. 2013. Soutěžní návrhy budou hodnoceny anonymně a po uzavření soutěže budou představeny veřejnosti na výstavě v městském muzeu.   Projekt „Sudety – osudy uprostřed Evropy“ Město Ústí nad Orlicí vydalo v rámci realizace projektu „Sudety – osudy uprostřed Evropy“ dokumentární film o tématu Sudet v letech 1938-46. Projekt byl ve výši 85% spolufinancován z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL. Celkové náklady projektu činily téměř 240 tis. Kč. Film zachycuje osudy obyvatel oblasti Sudet v kontextu vývoje evropských dějin v daném období a vysvětluje význam označení Sudety, obzvlášť v chápání obyvatel česko-polského pohraničí. Nastiňuje problematiku života obyvatel Ústí nad Orlicí na hranici Třetí říše, Sudet a Protektorátu. V dokumentu jsou použity historické archivní materiály a je doplněn několika autentickými výpověďmi pamětníků historických událostí. Film bude distribuován do škol, knihoven, městského muzea a volně v Turistickém informačním centru města Ústí nad Orlicí a informačním centru polského partnerského města Bystřice Kladská.   Ceny města Město Ústí nad Orlicí udělí ve čtvrtek 3. října 2013 Ceny města, Ceny starosty a Počin roku. Předání cen se uskuteční 3. října 2013 v Roškotově divadle od 19 hodin. Slavnostní večer bude moderovat Alfréd Strejček a ocenění bude předáno sedmi občanům. Cena města bude udělena panu Josefu Havlovi za celoživotní přínos v oblasti amatérského filmu a za publikační činnost, panu Ing. Ludvíku Mátlovi za dlouhodobý přínos v oblasti orlickoústeckého betlémářství a Prof. Václavu Snítilovi za dlouhodobý přínos pro rozvoj Kocianovy houslové soutěže. Cenou Počin roku budou odměněny Barbora Kapounová za vynikající sportovní výsledky ve stolním tenisu, Petra Vávrová za 1. místo ve výtvarné soutěži Artis Pictus a Daniel Rössler za titul juniorského mistra světa v leteckém modelářství. Cena starosty města bude letos udělena panu Stanislavu Zemanovi za aktivitu v oblasti osvětové činnosti v Ústí nad Orlicí – Kerharticích a za iniciativu a osobní nasazení při organizování setkávání seniorů.   Veletrh sociálních služeb Ve čtvrtek 3. října 2013 se uskuteční v Ústí nad Orlicí veletrh sociálních služeb. Od 12.30 do 17 hodin se v kulturním domě představí jednotlivé organizace poskytující sociální služby působící v regionu. V průběhu veletrhu vystoupí žáci ZUŠ a děti z MŠ Heranova a prezentovat se zde bude SZŠ Ústí nad Orlicí, která připraví soutěže a hry v prostorách školy a kulturního domu.   Kontakt: Petr Hájek, starosta města, tel.: 777 736 337, e-mail: hajek@muuo.cz
news list