Přejít na obsah

Veřejný dálkový přístupk datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Provoz RÚIAN byl zahájen 1. 7. 2012, kdy byl v ČR zprovozněn systém základních registrů veřejné správy. Správcem i provozovatelem RÚIAN je ČÚZK. Zhotovitelem celého systému je firma NESS Czech s.r.o.   Vybudování RÚIAN bylo nejrozsáhlejší částí v rámci soustavy základních registrů. Nejedná se pouze o samotný základní registr RÚIAN, ale v rámci projektu byl vystavěn zcela nový samostatný agendový informační systém územní identifikace (ISÚI), který při každodenní práci využívají zejména zaměstnanci obecních a stavebních úřadů, a to zejména při plnění úkolů externích editorů systému. Do editace dat RÚIAN již je zapojeno přes 3 800 editorů. Významným způsobem byl v rámci projektu RÚIAN také upraven již existující informační systém katastru nemovitostí (ISKN). V neposlední řadě bylo součástí projektu RÚIAN i vybudování nového veřejného dálkového přístupu (VDP), pomocí kterého lze na data RÚIAN libovolně nahlížet na internetu. Specializovaní zájemci si mohou data RÚIAN stahovat pro svou potřebu tzv. výměnným formátem, který je také dostupný zdarma a bez registrace na internetu (http://vdp.cuzk.cz/).   Hlavním přínosem celé soustavy základních registrů je vytvořit takový soubor referenčních údajů, na který se budou moci zaměstnanci veřejné správy při výkonu své agendy a při svém rozhodování spolehnout a nebudou muset od občanů vyžadovat předložení listin k prokázání existence či správnosti referenčních údajů. V RÚIAN to znamená vedení popisných a lokalizačních údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, účelových územních prvcích a zejména údaje o adresách a jejich vzájemných vazbách (jaké adresy existují v ulici, v části obce, v obci ...). Prováděcí vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, je prvním prováděcím předpisem, který upravuje jednotný způsob zápisu adresy. Údaje o adresách, vedených v RÚIAN, jsou závazné pro celou veřejnou správu, což v důsledku znamená, že například na adresu, která není řádně vedena v RÚIAN, nelze přihlásit pobyt občana v registru obyvatel (ROB) nebo sídlo firmy nebo místo podnikání v registru osob (ROS).   Doposud chybí u některých adresních míst a stavebních objektů v RÚIAN lokalizace – umístění v mapě (souřadnice Y, X). Proto ČÚZK jako správce registru každému doporučuje provést ověření lokalizace vlastní adresy přes aplikaci VDP. Případnou žádost o změnu nebo doplnění lokalizace je možné předat na příslušný stavební nebo obecní úřad.Uvedení soustavy základních registrů již nyní usnadňuje život občanům i podnikatelům, zkvalitňuje a zprůhledňuje užívání dat veřejnou sférou a pomáhá i sféře komerční. Výhodou RÚIAN pro další rozvoj služeb je, že jeho data jsou plně veřejná a doprovodné služby nad daty RÚIAN může nabídnout i komerční sektor. Velký potenciál využití mají základní registry i RÚIAN tedy ještě před sebou.
news list