Přejít na obsah

Tiskové zprávy z 30.5.2013

Vyhodnocení projektu „Společný nákup – společná úspora“   Město Ústí nad Orlicí jako jedno z prvních měst Pardubického kraje realizuje společný nákup energií pro své občany a podnikatele. Dne 27. 5. 2013 byl ukončen sběr podkladů pro elektronickou aukci na nákup elektrické energie a zemního plynu nejen pro občany a podnikatele našeho města. Zájem veřejnosti o tento projekt s názvem „Společný nákup – společná úspora“ byl nebývalý, což dokazuje i hodnocení odborného zástupce společnosti eCENTRE. Dle prvních odhadů se projektu zúčastnilo cca 300 domácností a 20 firem nejen z našeho města, ale i z blízkého okolí. Projekt má svou první fázi za sebou, nyní bude společnost eCENTRE kontrolovat sesbírané podklady a připraví výchozí poptávku pro sdruženou elektronickou aukci, která proběhne v poslední dekádě měsíce června (pravděpodobný termín 30. 6. 2013). Průběžné výstupy z elektronické aukce mezi soutěžícími budou moci občané sledovat on-line na webových stránkách našeho města. Tam bude také uveřejněn i konečný výsledek. Rekapitulace projektu „Společný nákup – společná úspora“:
  • 8. 4. 2013 rozhodla Rada města Ústí nad Orlicí na svém 87. zasedání o realizaci projektu
  • 25. 4. 2013 proběhlo setkání s občany, na kterém byl projekt představen veřejnosti. Na tomto setkání se zájemci dozvěděli potřebné informace o projektu, jak taková aukce probíhá a jaké podklady je třeba přinést na kontaktní místo.
  • Sběr podkladů od občanů a firem započal dne 6. 5. 2013 na zřízeném kontaktním místě v budově radnice a původní termín ukončení tohoto sběru byl z důvodu velkého zájmu veřejnosti prodloužen do 27. 5. 2013. V uvedeném časovém rozmezí byla rovněž zřízena i odloučená pracoviště centrálního kontaktního místa, a to v částech města Hylváty, Kerhartice a na sídlišti Štěpnice.
  • V závěru června proběhne sdružená elektronická aukce.
  • Následné uzavírání smluv s novými dodavateli energií.
Přejezd pro obyvatele Kerhartic zůstane průjezdný V květnu byl na železničním přejezdu z Ústí nad Orlicí do Kerhartic a zpět zaveden zkušební provoz na kartu pro obyvatele Kerhartic, Hrádku a místní firmy. V úterý 28. května se na radnici uskutečnilo jednání zástupců města, Policie ČR, SŽDC a dodavatele stavby, které mělo za cíl zhodnotit tento zkušební provoz. Výsledkem jednání bylo konstatování, že i přes ne zcela optimální situaci došlo v tomto období ke zklidnění dopravy a provoz v této podobě bude prozatím zachován. Další jednání se uskuteční začátkem září, kdy by měla stoupnout doprava v rámci stavby a bude se řešit další postup. Výběrové řízení na přestavbu služebních vozidel na alternativní pohon LPG   V souvislosti se zvyšujícími se cenami pohonných hmot a pokračující realizací úsporných opatření Město Ústí nad Orlicí vypsalo výběrové řízení na přestavbu služebních vozidel na alternativní pohon LPG. Jedná se o tři služební vozidla městského úřadu a jedno vozidlo městské policie. Termín ukončení podání nabídek pro uchazeče je 11. 6. 2013. Cílem tohoto pilotního projektu je zejména snížit náklady za pohonné hmoty do služebních vozidel v majetku města a zajistit i zefektivnění celého autoprovozu.   Změna dopravního značení na komunikaci I/14 Sledovaným problémem obyvatel žijících podél komunikace I. třídy I/14 je požadované snížení noční rychlosti ze stávajících 70 km/hod. na 50 km/hod. O této problematice již město informovalo, stejně tak o skutečnosti, že rada města rozhodla vyhovět petici a požádala o změnu dopravního značení. Bohužel v závěru měsíce května obdrželo město nesouhlasné stanovisko DI Policie ČR s odůvodněním, že v daném úseku nedochází k dopravním nehodám a zvýšení noční rychlosti jízdy o 20 km zajišťuje větší plynulost silničního provozu. Město Ústí nad Orlicí se již obrátilo se žádostí o vyjádření na vlastníka komunikace Ředitelství silnic a dálnic, správu Pardubice. V případě, že vlastník komunikace vydá souhlas se změnou dopravního značení, bude město žádat o stanovení místní úpravy provozu na Silniční správní úřad Pardubického kraje.     Projekt Turistický poznávací okruh města Ústí nad Orlicí Euroregionální řídící výbor fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis 21. 5. 2013 rozhodl o udělení dotací projektových žádostí zaregistrovaných 15. 2. 2013. Město Ústí nad Orlicí uspělo se dvěma projektovými žádostmi.  Projekt „Kulturně – sportovní setkávání partnerských měst“ bude realizován od května 2013 do ledna 2015. V rámci jeho realizace se uskuteční kulturní a sportovní akce v Ústí nad Orlicí a Bystřici Kladské za účasti seniorů, hasičů a občanů obou partnerských měst. Celkové náklady projektu činí 253.000 Kč, z nichž 85 % tvoří dotace fondu a 15 % spoluúčast města. V období od června 2013 do srpna 2014 bude město realizovat další podpořený projekt „Turistický poznávací okruh města Ústí nad Orlicí“. Celkové náklady projektu jsou 800.000 Kč. Finanční dotace fondu je ve výši 85 %, tj. 680.000 Kč, a spoluúčast města činí 15 % celkových nákladů, což je 120.000 Kč. V rámci realizace projektu bude v katastru města vyznačena trasa turistického kruhu a vyznačeno na ní 12 zajímavých míst opatřených informačními tabulkami s vyobrazením a popisem místa. Okruh bude mít také elektronickou podobu na webových stránkách města, kde bude doplněna virtuálními prohlídkami zastávkových míst. Zároveň bude možné informace o okruhu pomocí aplikace elektronického průvodce stáhnout do většiny mobilních telefonů. Návštěvníci města se mohou těšit také na nové rozhledové růžice umístěné na ochozu rozhledny nebo krátký film o historii a současnosti Hernychovy vily. Slavnostní otevření okruhu je plánováno na prázdniny roku 2014.   Spotřebitelský ombudsman Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu byla na 227 živnostenských úřadech v ČR zřízena činnost tzv. SPOTŘEBITELSKÉHO OMBUDSMANA s cílem napomoci spotřebitelům, zejména seniorům, poškozeným praktikami některých prodejců při uzavírání spotřebitelských smluv mimo prostory obvyklé pro jejich podnikání v rámci hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí, často realizovaných formou prodejních zájezdů. Činnost SPOTŘEBITELSKÉHO OMBUDSMANA zajišťuje také obecní živnostenský úřad v Ústí nad Orlicí, konkrétně odbor právní a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, který sídlí v budově čp. 7 na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí, v 2. poschodí. Se spotřebitelem, který se na úřad obrátí se stížností na spotřebitelskou smlouvu, bude sepsán protokol – spotřebitelský záznam - a spotřebitel bude informován o možnostech dalšího postupu. Spotřebitel se může obrátit i přímo na kteroukoli spotřebitelskou organizaci, která bude nápomocna řešení jeho problému (seznam těchto organizací je na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu). Bližší informace spotřebitelé naleznou na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) pod záložkou „ochrana spotřebitele“ v odkazu „spotřebitelský ombudsman“ a na stránkách města Ústí nad Orlicí pod záložkou „Úřad“ v odkazu „odbor právní a obecního živnostenského úřadu.   Pozvánka na Český videosalon a Zlaté slunce Ve dnech 13. 6. až 15. 6. 2013 se v Ústí nad Orlicí uskuteční celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby. Jedná se o 60. ročník Českého videosalonu a 10. ročník Zlatého slunce. Samostatná tisková zpráva bude rozeslána.    Kontakt: Petr Hájek, starosta města, tel.777 736 337, e-mail: hajek@muuo.cz
news list