Přejít na obsah

TISKOVÁ ZPRÁVA - Dotace na Kociánku – rozhodnutí o námitce

Dotace na Kociánku – rozhodnutí o námitce   Na konci srpna obdrželo město Ústí nad Orlicí od Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Rozhodnutí o námitce k výsledku veřejnoprávní kontroly akce „Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí". Na uvedenou akci byla schválena dotace z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a město Ústí nad Orlicí již od konce roku 2010 čeká na proplacení třetí splátky dotace ve výši 18,2 mil. Kč.   O důvodech, průběhu a výsledku kontroly město Ústí nad Orlicí ve svých tiskových zprávách průběžně informovalo. Pro úplnost jen opakujeme, že kontrolní zjištění Regionální rady se vztahovalo na šest dekoračních odlitků (soch), které byly posouzeny jako nezpůsobilý výdaj a nadhodnocení celkové ceny díla o 2,2225 %, tzn. o 1,052 mil. Kč oproti ceně realizační. Město se proti uvedenému zjištění rozhodlo podat námitku, ve které byly řádně zdůvodněny dosavadní postupy a výsledná realizační cena byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným autorizovaným znalcem z oboru ekonomika a stavebnictví. Jako oponenturu proti námitce města zadal Územní odbor realizace programu Pardubice nový znalecký posudek, a to u Znaleckého ústavu ČVUT v Praze.   Ve svém Rozhodnutí o námitce Územní odbor realizace programu Pardubice na základě prověřených skutečností shledal, že námitka je částečně důvodná, a to pouze v případě celkové výše realizační ceny. Námitku týkající se šesti dekoračních odlitků shledal nedůvodnou, a proto ji nevyhověl. Ve svém zdůvodnění uvádí Územní odbor realizace programu, že: „zadavatel v případě kovových dekoračních odlitků nepostupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, když v zadávací dokumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Skutečnost, že zadavateli nebyly známy pro zadání stavby bližší technické charakteristiky a požadavky na dodávku související s položkou „Prvek kruhové lavičky – kovový dekorační odlitek", nemůže být důvodem pro uvedený postup, neboť tím není naplněna jedna ze základních podmínek pro získání objektivních ocenitelných nabídek pro účel soutěže, bez ohledu na skutečnost, že v tomto případě byl všemi uchazeči, kteří podali nabídku, dodržen postup navržený zadavatelem (nacenění kovových dekoračních odlitků pevnou částkou určenou zadavatelem 500.000 Kč bez DPH za 1 kus)."  Dále je konstatováno, že: „kovové dekorační odlitky byly zároveň kontrolou posouzeny jako položka nesplňující podmínky pro způsobilé výdaje dle Metodiky způsobilých výdajů pro ROP SV, Příloha č. 8 PPŽP, kapitola 4 – Způsobilé výdaje pro jednotlivé prioritní osy. Kovové dekorační odlitky, které jsou dle rozpočtu projektu zařazeny pod položkou 1.4 (Stavební a technologická část stavby), nelze zařadit pod žádnou položku z výčtu hlavních a vedlejších způsobilých výdajů prioritní osy 2.2 Rozvoj měst."   Námitka vztahující se k výši realizační ceny, tedy zda konečná cena byla obvyklá v místě a čase, byla shledána jako důvodná, a proto ji bylo vyhověno. Ve zdůvodnění je uvedeno: „oběma znaleckými posudky byla zjištěna cena obvyklá vyšší, než je cena nabídková. Cena dle smlouvy o dílo tak odpovídá ceně v místě a čase obvyklé."   Rozhodnutí Územního odboru realizace programu Pardubice je konečné a není proti němu odvolání. Snížení způsobilých výdajů o částku 3.600.000 Kč znamená pro město Ústí nad Orlicí snížení očekávané dotace téměř o 2.280.000 Kč.      
news list