Přejít na obsah

Dotace na Kociánku - zpráva z kontroly Regionální rady regionu

Dotace na Kociánku - zpráva z kontroly Regionální rady regionu   V listopadu byla veřejnost informována o pozastavení proplacení účelové dotace z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na akci „Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí“.   Poskytovatel dotace tehdy zahájil kontrolu, kterou odůvodnil šetřením ze strany Policie České republiky o možném spáchání trestného činu v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek u několika desítek projektů realizovaných z různých operačních programů, včetně Regionálního operačního programu. Jednalo se o případy, kdy v rámci užšího řízení mělo proběhnout losování v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách s důvodným podezřením na nesrovnalost. Tato skutečnost v praxi znamenala snížení očekávaných příjmů roku 2011 o 18,2 mil. Kč. V důsledku neproplacení dotace nebyly zahájeny některé plánované investiční akce, jiné byly ve svém rozsahu kráceny. Obdobná situace bohužel nastává s velkou pravděpodobností i letos. Pouze s tím rozdílem, že očekávaná třetí splátka dotace ve výši 18,2 mil. Kč by měla být na základě provedené kontroly navíc krácena o 3 mil. Kč. Celková dotace pro město Ústí nad Orlicí by tedy činila 34 mil. Kč. Konečné výdaje na „Úpravu veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí“ dosáhly téměř 62 mil. Kč.   Město Ústí nad Orlicí v průběhu dubna obdrželo závěrečnou zprávu z kontroly provedené Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod. V této zprávě jsou uvedena dvě zjištění, která ovlivňují konečnou výši dotace:   První zjištění se vztahuje na šest dekoračních odlitků (soch), které jsou posouzeny jako nezpůsobilý výdaj, a to zejména z důvodu údajného nesouladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zjištění se odvolává na zadávací projektovou dokumentaci a výkaz výměr, ve kterých nebyl přesně vymezen předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Výdaje ve výši 3,6 mil. Kč vztahující se ke kovovým dekoračním odlitků byly z uvedeného důvodu kontrolou posouzeny jako nezpůsobilé výdaje.   Ve druhém zjištění je dle kontrolního rozpočtu, který Regionální rada regionu zadala vypracovat, konstatováno nadhodnocení celkové ceny díla o 2,2225 %, tzn. o 1,052 mil. Kč oproti ceně realizační. Z tohoto důvodu jsou celkové způsobilé výdaje ve výši podílu 2,2225 % posouzeny opět jako nezpůsobilé. Na nezpůsobilé výdaje není možné uplatnit dotaci a město musí tyto náklady uhradit z vlastních zdrojů.   Se závěry kontroly byla seznámena jak rada města, tak i zastupitelstvo. Rada města rozhodla o podání písemné a zdůvodněné námitky. O podání námitky bylo rozhodnuto i s ohledem na znalecký posudek, který si město Ústí nad Orlicí nechalo vypracovat soudním znalcem již v březnu. Poskytovatel dotace měl tento znalecký posudek k dispozici, ale ve své kontrole se jím nezabýval. Posudek vyvrací zjištění kontroly týkající se údajného nadhodnocení ceny díla.   Dnes tedy není jisté kdy, a ani s jakým výsledkem bude kontrola Regionální rady regionu definitivně uzavřena. S ohledem na uvedené je proplacení avizované třetí splátky dotace na akci „Úprava veřejného prostranství Kociánka“ stále v nedohlednu, a tím jsou opět ohroženy očekávané příjmy v rozpočtu města. Z tohoto důvodu byly zastupitelstvem města pozastaveny dvě stavební akce, které znamenaly investice do Kulturního domu a do Centra sociálních služeb.  
news list