Přejít na obsah

Kontroly v souvislosti se stavbou „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

Dne 9. března 2012 proběhlo v budově Městského úřadu Ústí nad Orlicí jednání týkající se „Programu výstavby vodovodních a kanalizačních přípojek" v rámci akce „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV", v Ústí nad Orlicí a Dlouhé Třebové, kde jsme byli seznámeni s počtem nemovitostí, jejichž majitelé mají (popř. nemají) zájem se na realizovanou kanalizaci napojit, popř. již uzavřeli se společností TEPVOS, spol. s r.o. smlouvu na zpracování PD pro realizaci jednotlivých přípojek.   Odbor životního prostředí tímto sděluje, že v souladu s ustanovením § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon") budou v letech 2012 – 2013 probíhat namátkové kontroly dodržování ustanovení vodního zákona, týkající se likvidace odpadních vod z nemovitostí, které nejsou v současné době napojeny na veřejnou kanalizaci v Ústí nad Orlicí a Dlouhé Třebové.
news list