Přejít na obsah

SMLOUVA NA OBŘÍ PROJEKT „ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV“ PODEPSÁNA

Ve čtvrtek 1. března 2012 byla zástupci zhotovitele a investora společnosti TEPVOS, spol. s r.o. podepsána smlouva o dílo na realizaci projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV". Tento projekt zahrnuje rekonstrukci čistírny odpadních vod a dostavbu kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavbu nové kanalizace v obci Dlouhá Třebová.  Hlavním cílem projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV" je zajištění jakosti a množství odváděných odpadních vod tak, aby byly splněny hodnoty dle příslušných předpisů České republiky a Směrnice Rady č. 91/271/EEC o zacházení s městskými odpadními vodami a naplněna Směrnice Rady č. 86/278/EEC o podpoře využívání čistírenských kalů.
Zhotovitel, kterým se stalo sdružení firem SMP CZ, a.s., Praha,  VCES a.s., Praha, HOCHTIEF CZ a.s., Praha a  A.B.V. spol. s r.o., Ústí nad Orlicí byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení, ukončeném v únoru 2012. Podkladem pro výběr zhotovitele stavby byla zadávací dokumentace zpracovaná společností AquaProcon, s.r.o., divize Praha. Správcem stavby je společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., pobočka Olomouc.
První práce budou, dle smlouvy, zahájeny v květnu 2012, dokončení stavebních prací a předání stavby investorovi se předpokládá v průběhu roku 2014. Následně bude probíhat roční zkušební provoz na čistírně odpadních vod Ústí nad Orlicí a po jeho úspěšném završení bude celá stavba ukončena a zkolaudována.
Celkové náklady dosáhnou téměř tři čtvrtě miliardy korun a celý projekt bude financován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a z vlastních zdrojů investora, společnosti TEPVOS, spol. s r.o., jejímž jediným zakladatelem je Město Ústí nad Orlicí. Vlastní zdroje budou částečně kryty bankovním úvěrem a půjčkou od Státního fondu životního prostředí. Bez této finanční pomoci by se takto rozsáhlý vodohospodářský projekt nepodařilo zrealizovat.
O dalším vývoji – harmonogramu, postupu prací atd. budou podávány průběžné informace prostřednictvím všech dostupných informačních zdrojů. Zástupci investora a představitelé vedení města Ústí nad Orlicí a obce Dlouhá Třebová věří, že celý projekt se podaří zrealizovat ke spokojenosti všech zúčastněných stran a zejména občanů dotčených obcí.

Více informací naleznete na stránkách firmy TEPVOS.

Konkrétní místa dotčené stavbou naleznete ZDE.news list