Přejít na obsah

Program 8. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

P R O G R A M 8. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 12. prosince 2011     Předkládá vedoucí majetkoprávního odboru Mgr. Přemysl Šťovíček   1.                 Majetkoprávní úkony   1.1      Smlouva o bezúplatném převodu   1.2      Smlouva o obchodní spolupráci   1.3       Převod členských práv a povinností vztahujících se k  družstevnímu bytu v ulici Okružní čp. 305, Popradská  čp. 1287 a Chodská čp. 1196 v Ústí nad Orlicí   1.4      Kupní smlouva – AEROTRAINING CENTRUM   1.5      Směnná smlouva - MUDr. J. Pecha a Ing. O. Franc   1.6      Směnná smlouva  - Tělocvičná jednota SOKOL   1.7      Kupní smlouva – manželé Šaldovi   1.8      Kupní smlouva – Tomáš Teplý   1.9      Bezúplatný převod hřbitova a kaple v Knapovci   1.10    Dodatek č. 10 smlouvy mandátní s DÉMOS, spol. s r.o.     Předkládá vedoucí  finančního odboru Ing. Jozef Polák   2.         Finanční záležitosti   2.1      Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2012   2.2      Návrh na schválení rozpočtových změn   2.3       Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad)   2.4      Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení   2.5      Návrh na schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě   3.         Různé   Předkládá vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš Mikyska   3.1             Návrh nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Klubcentrum   3.2      Dotace  města Ústí nad Orlicí svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko     Předkládá vedoucí stavebního úřadu Petr Marčík   3.3      Pořízení nového Územního plánu Ústí nad Orlicí   3.4      Zadání změny č. 7 územního plánu města Ústí nad Orlicí   Předkládá vedoucí odboru rozvoje města Ing. Jan Šebrle   3.5      Poskytnutí investiční dotace na stavbu multifunkčního hřiště v Kerharticích a schválení smlouvy o dotaci   3.6                  Poskytnutí investiční dotace na vypracování projektové studie „Ústí nad Orlicí – revitalizace centra Městské památkové zóny " a schválení smlouvy o dotaci   3.7      Schválení Prohlášení vlastníka nemovitosti v souvislosti se žádostí o dotaci na akci „Rekonstrukce tělocvičny Knapovec"   Předkládá vedoucí odboru sociálních služeb Bc. Anna Škopová   3.8      Návrh na změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace  Stacionář Ústí nad Orlicí   3.9             Návrh na udělení výjimky ze Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo   3.10    Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústí nad Orlicí 2010 – 2013 – Komunitní plán   Předkládá tajemnice MěÚ JUDr. Eva Kalousková   3.11    Návrh na určení nového člena Osadního výboru Černovír, Oldřichovice  
news list