Přejít na obsah

Dotace za Kociánku stále v nedohlednu

V listopadu 2010 byla v souladu se smlouvou o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod zahájena fyzická kontrola veřejné zakázky „Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí". Tato kontrola není ani po roce od zahájení dosud ukončena, a proto nemohla být kladně vyřízena ani žádost o platbu dotace. Městu Ústí nad Orlicí tak nebyla v letošním roce proplacena druhá část dotace ve výši 18 mil. Kč.    Dne 18.11.2011 bylo městu doručeno oznámení o kontrole rozpočtu znalcem akce „Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí". Oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod souvisí se šetřením ze strany Policie České republiky o možném spáchání trestného činu v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek u několika desítek projektů realizovaných z různých operačních programů, včetně Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Jedná se o případy, kdy v rámci užšího řízení mělo proběhnout losování v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách s důvodným podezřením na nesrovnalost.   V oznámení se uvádí, citujeme: „Ačkoliv veřejná zakázka „Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí" není mezi výše uvedenými případy uvedena, z dokumentace o průběhu uskutečněného losování za účelem omezení počtu uchazečů o veřejnou zakázku byly zjištěny některé shodné znaky s případy, které šetří Policie ČR. "    Vzhledem k těmto skutečnostem přijala Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod opatření, jehož cílem je, v součinnosti se znalcem, ověření ceny obvyklé v místě a čase pro veřejnou zakázku „Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí". Termín zahájení vypracování posudku nebyl městu Ústí nad Orlicí dosud oznámen.   Tyto uvedené skutečnosti v praxi znamenají, že ani po uplynutí jednoho roku od kolaudace a předání dokončeného díla do užívání nebyla nejen ukončena první fyzická kontrola projektu, ale navíc bude zahájena další, daleko rozsáhlejší a časově náročnější kontrola. Proplacení dotace se tedy odkládá na dobu neurčitou. Z pohledu plnění rozpočtu města letošního roku se jedná o zásadní, bohužel negativní zprávu, která navíc výrazně ovlivňuje přípravu návrhu rozpočtu pro rok 2012.
news list