Přejít na obsah

PROGRAM 7. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

P R O G R A M 7. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 14. listopadu 2011    

Předkládá vedoucí majetkoprávního odboru Mgr. Přemysl Šťovíček

  1.               Majetkoprávní úkony 1.1            Bezúplatný převod – Pardubický kraj 1.2             Smlouva o bezúplatném převodu p.p.č. 855/14, p.p.č. 855/17 a p.p.č. 3023 k.ú. Ústí nad Orlicí 1.3             Prodej Krulichovi – Hylváty 1.4             Kupní smlouva – manželé Kulhaví 1.5             Dodatek č. 2 ke smlouvě o výstavbě – Švecová 1.6             Směnná smlouva – Jindřich Teplý 1.7             Smlouva o smlouvě budoucí kupní – M. Škorpilová a Ing. J. Žáčková  

Předkládá vedoucí  finančního odboru Ing. Jozef Polák

  2.        Finanční záležitosti 2.1      Návrh na schválení rozpočtových změn 2.2      Návrh na schválení dodatku ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Ústí nad Orlicí a obcí Dlouhá Třebová 2.3      Návrh na schválení dotace Konfederaci politických vězňů   Předkládá vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš Mikyska   3.         Zřízení nové příspěvkové organizace DDM 4.         Různé   Předkládá vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš Mikyska   4.1      Program regenerace městské památkové zóny  Ústí nad Orlicí 4.2      Návrh na poskytnutí dotace na zachování a obnovu památkového fondu 4.3      Schválení dotace pro občanské sdružení Malá scéna 4.4      Schválení Všeobecných zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města   Předkládá vedoucí stavebního úřadu Petr Marčík   4.5      Smlouvy o poskytnutí finančních dotací na zpracování územně plánovacích dokumentací pro obce, které se nacházejí v ORP Ústí nad Orlicí   Předkládá vedoucí odboru sociálních služeb Bc. Anna Škopová   4.6      Dotace na podporu terénní práce 2012   Předkládá tajemnice MěÚ JUDr. Eva Kalousková   4.7      Ústní informace tajemnice k písemným materiálům zaslané korespondence