Přejít na obsah

PROGRAM 6. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

P R O G R A M 6. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 19. září 2011     1.         Problematika Orlickoústecké nemocnice    

Předkládá vedoucí majetkoprávního odboru Mgr. Přemysl Šťovíček

  2.         Majetkoprávní úkony   2.1      Kupní smlouva  - ACTAEA spol. s r.o., Ústí nad Orlicí   2.2      Smlouva o převodu vlastnictví bytu a spoluvlastnických podílů – Olena Vashatkova        2.3      Smlouva o převodu vlastnictví bytu a spoluvlastnických podílů – eHOUSE Services s.r.o.         2.4      Smlouva o sdružení finančních prostředků - MUDr. J. Pecha a Ing. O. Franc   2.5      Směnná smlouva - MUDr. J. Pecha a Ing. O. Franc   2.6      U Letiště - m. Pospíšilovi   2.7      U Letiště - m. Procházkovi    2.8      U Letiště - m. Kubištovi     2.9      U Letiště - M. Popel    2.10    U Letiště - m. Jiráskovi   2.11    U Letiště - MUDr. M. Břečka a MUDr. H. Slezáková   2.12    Prodej bytových jednotek   2.13    Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí   2.14    Žádost o  bezúplatný převod  p.p.č. 720/7 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí   2.15    Žádost o  bezúplatný převod  p.p.č. 720/2, p.p.č.514/21, p.p.č. 507/14 a p.p.č. 507/15 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí   2.16    Kupní smlouva – Vojtěch Weisner   2.17    Kupní smlouva – manželé Pohankovi   2.18    Kupní smlouva – Karel Procházka 2.19     Zásady spoluúčasti města Ústí nad Orlicí na výstavbě  technické infrastruktury pro novou bytovou výstavbu v období let 2010-2012   2.20    Informace - plnění úkolu ZM - jednání o výkupu pozemkových parcel v parku Hylváty    

Předkládá zástupkyně vedoucího finančního odboru Ing. Šárka Brablcová

  3.         Finanční záležitosti   3.1      Návrh na schválení rozpočtových změn   3.2      Návrh na zřízení Nadačního fondu ZELENÉ OUSTÍ   3.3      Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost     Předkládá vedoucí právního odboru a obecního živnostenského úřadu         Mgr. Marian Rada   4.         Obecně závazné vyhlášky   4.1      Návrh obecně závazných vyhlášek k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích; o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání)      5.         Různé   Předkládá vedoucí odboru kancelář tajemníka Bc. Radomíra Hájková   5.1      Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí     Předkládá vedoucí stavebního úřadu Petr Marčík   5.2      Zadání změny č. 6 územního plánu města Ústí nad Orlicí 5.3      Žádost o pořízení změny územního plánu města Ústí nad Orlicí 5.4      Žádost o zařazení nové lokality do přílohy č. 1 „Zásad spoluúčasti města Ústí nad Orlicí na výstavbě technické infrastruktury pro novou bytovou výstavbu v období let 2010 – 2012“      Předkládá vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš Mikyska   5.5      Návrh na poskytnutí dotace na zachování a obnovu památkového fondu   5.6      Změna účelu poskytnuté dotace   5.7      Mimořádný členský příspěvek Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis   5.8      Zvýšení rozpočtu v kapitole 4 – Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace   5.9      Návrh na udělení Ceny města Ústí nad Orlicí za rok 2010     Předkládá vedoucí odboru sociálních služeb Bc. Anna Škopová   5.10    Návrh na změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Stacionář Ústí nad Orlicí   Předkládá vedoucí odboru rozvoje města Ing. Jan Šebrle   5.11    Rekonstrukce tělocvičny Knapovec     Předkládá tajemnice MěÚ JUDr. Eva Kalousková   5.12    Návrh na určení nového člena Osadního výboru Hylváty