Přejít na obsah

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALICE

Zastupitelé, zvolení do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ve volbách, které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010 za Sdružení nezávislých kandidátů – OUŠŤÁCI, Českou stranu sociálně demokratickou, Křesťanskou demokratickou unii – Československou stranu lidovou a nezávislá zastupitelka v návaznosti na koaliční dohodu o povolební spolupráci uzavřenou dne 26. října 2010, vyhlašují toto

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Cílem programového prohlášení je stabilizace hospodaření města, plnění finančních závazků, které byly učiněny v předcházejícím volebním období a přirozený rozvoj města, jako správního centra regionu. Ve spolupráci s občany města a ostatními členy zastupitelstva budeme usilovat o bezpečné a pozitivně se rozvíjející město včetně jeho okrajových částí. Naší snahou bude vytvářet a nadále podporovat takové aktivity, které povedou ke spokojenému životu našich občanů. Dále budeme aktivně usilovat o to, aby Ústí nad Orlicí bylo přitažlivé pro nové investory, podnikatele a návštěvníky.

Programové prohlášení budeme uskutečňovat zejména plněním níže uvedených bodů:

1. HOSPODAŘENÍ MĚSTA

1.1 Stabilizovat rozpočtové hospodaření města. 1.2 Zvýšit aktivity v zapojování schválených projektů města do strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu, dotačních titulů České republiky, grantů Pardubického kraje, nadací apod. 1.3 Ve směrnici „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě Ústí nad Orlicí a u Městské policie Ústí nad Orlicí“ stanovit limit pro zveřejňování veřejných zakázek na úřední desce a webových stránkách města na částku 50 tis. Kč. 1.4 Snížit provozní výdaje městského úřadu a městských příspěvkových organizací. 1.5 Zajistit centrální nákup energií pro městský úřad, městské příspěvkové organizace a společnosti ve vlastnictví města. 1.6 Zprůhlednit a transparentně zveřejňovat výdaje na městské slavnosti a na akce podporované městem. 2. INVESTICE 2.1 Z důvodu finančních závazků a zadluženosti města sestavit investiční plán s rozdělením investic na nutné, potřebné a zbytné. Jednotlivé investiční akce realizovat po časově dostatečné, důsledné a kvalitní přípravě. 2.2 Zvýšit důraz na běžnou opravu a obnovu městského majetku (zejména chodníků, komunikací, parků, dětských hřišť a městského mobiliáře) a na systematickou péči o kulturní dědictví města (obnova kamenosochařských děl a jejich zpětné umístění do města). 2.3 Z finančně náročných investic preferovat pouze akce, které jsou z dlouhodobého hlediska přínosné pro své následné úspory (např. zateplení škol a jiných městských budov). 2.4 Investice zaměřit na lokality, do kterých nebylo v minulém období investováno nebo které zůstaly nedokončeny (např. sídliště Podměstí, protipovodňová opatření na Tiché Orlici, park pod Roškotovým divadlem, hřbitov Hylváty, sokolovna Knapovec apod.). 2.5 Realizace investic směřujících do chodníků a komunikací koordinovat s projektem společnosti Tepvos s.r.o. „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“. 2.6 Zvýšit součinnost s osadními výbory a pravidelnými investicemi zajistit rozvoj a základní občanskou vybavenost okrajových částí města. 3. ROZVOJ MĚSTA A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 3.1 Důsledně dodržovat územní plán města a každoročně aktualizovat strategický plán města. 3.2 Jednoznačně definovat neměnné stanovisko k rekonstrukci ústeckého nádraží v souvislosti s výstavbou železničního koridoru a následně jej uplatňovat. 3.3 Zahájit zodpovědnou a odbornou diskusi o budoucnosti a využití areálu bývalé Perly s velkým důrazem na efektivnost a smysluplnost budoucí investice. 3.4 Zatraktivnit ceny pozemků určených k průmyslovému rozvoji města a tím vytvořit vhodné podmínky pro investory vytvářející nové pracovní příležitosti. 3.5 Podpořit místní výrobce nabídkou jejich produktů prostřednictvím aktivit města (např. při setkávání partnerských měst, městských slavnostech, trzích apod.). 3.6 Maximálně využívat a zefektivnit výkon veřejné služby a veřejně prospěšných prací. 3.7 Vytvářet předpoklady pro vznik nového výzkumného centra. 3.8 Iniciovat každoroční setkání s ústeckými podnikateli za účelem vzájemné informovanosti. 4. BYDLENÍ A MÍSTNÍ DOPRAVA 4.1 Dokončit výstavbu technické infrastruktury pro individuální výstavbu v lokalitě U Letiště a pokračovat v privatizaci bytového fondu. 4.2 Zachovat fond rozvoje bydlení a finanční podporu města při individuální výstavbě technické infrastruktury pro rodinné nebo bytové domy. 4.3 Podpořit půjčky občanům města pro individuální výstavbu či rekonstrukci rodinných domů nebo bytových jednotek včetně domovních přípojek v rámci investiční akce společnosti Tepvos s.r.o. „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“. 4.4 Důsledně a efektivně řešit dlužníky nájemného z městského bytového fondu. Zásadně a cíleně zpřísnit postup proti neplatičům. 4.5 Zajistit finanční prostředky na údržbu stávajících cyklostezek. 4.6 Řešit dopravní situaci a počet parkovacích míst v centru města. 5. INFORMOVANOST A KOMUNIKACE S OBČANY 5.1 Zpřehlednit a zjednodušit webové stránky města. 5.2 Přemístit zasedání zastupitelstva města do objektu s dostatečnou kapacitou míst pro veřejnost. 5.3 Zveřejňovat výsledky hlasování rady a zastupitelstva města jmenovitě. 5.4 Vyhlašovat referenda o důležitých otázkách města u investičních akcí nad 40 mil. Kč. 5.5 Zajistit informovanost občanů prostřednictvím Informačního listu MěÚ a besedami občanů s vedením města. 5.6 Podporovat činnost osadních výborů. 6. BEZPEČNOST 6.1. Podporovat spolupráci mezi Městskou policií a Policií ČR se zaměřením na prevenci kriminality a porušování veřejného pořádku. 6.2 Zvýšit efektivnost činnosti Městské policie zejména v noci a v problémových lokalitách. 6.3 Zaměřit činnost Městské policie na neorganizované shromažďování nezletilých, zvýšit důraz na kontrolu heren na území města a na konzumaci a prodej alkoholu nezletilým. 6.4 Podpořit koncepci obnovy techniky a materiálu jednotek sboru dobrovolných hasičů za účelem ochrany majetku a zdraví občanů. 7. MĚSTEM ZŘÍZENÉ ORGANIZACE A SPOLEČNOSTI 7.1 Přehodnotit činnost organizací zřízených městem a to v souvislosti s účelností vynakládaných finančních prostředků. 7.2 Přemístit Klubcentrum do objektu ve vlastnictví města za účelem snížení provozních nákladů. 7.3 Prosadit personální a zásadní změny v řízení a přístupu společnosti TEPVOS s.r.o. za účelem zkvalitnění a zlevnění jimi vykonávaných služeb. 7.4 Zajistit důsledné dodržování efektivnosti a transparentnosti veřejných zakázek realizovaných příspěvkovými organizacemi a městskými společnostmi. 8. KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS 8.1 Finančně a časově zredukovat městské slavnosti Město v pohybu a Ústecký advent a rozšířit tyto akce o zajištění týdenního programu letního kina. 8.2 Podporovat spolkové a sportovní činnosti ve městě s určením prioritních a pro město významných akcí. Preferovat akce zaměřené především na činnost dětí a mládeže. 8.3 Rozšířit a zkvalitnit dětská hřiště a sportovní plochy a zajistit jejich pravidelnou údržbu. 8.4 Zahájit přípravu a případnou výstavbu skateparku za účasti zainteresované cílové skupiny. 8.5 Podporovat zahraniční spolupráce škol, dobrovolných hasičů, sportovních a kulturních organizací, seniorů a dalších subjektů projevujících zájem o tuto spolupráci. 8.6 Nadále podporovat činnost RC Srdíčko, MC Medvídek, Malé scény, Senior klubu, Klubu přátel umění, Senior dopravy ČČK a DDM. 9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 9.1 Zajistit výstavbu sběrného dvora prostřednictvím společnosti TEPVOS s.r.o. a zefektivnit systém třídění domovního odpadu. 9.2 Zvýšit důraz a celkově zefektivnit běžnou údržbu veřejné zeleně. 9.3 Zajistit pravidelnou údržbu a rozšiřování parků, dětských hřišť a sportovišť. 9.4 Spolupracovat s ústeckou římskokatolickou farností na zpřístupnění zahrady starého hřbitova za kostelem. Tento prostor využít jako přirozený park uprostřed města, zajistit jeho nezbytnou obnovu, doplnit o městský mobiliář a zajistit pravidelnou údržbu. 10. ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 10.1 Zajistit finanční prostředky na údržbu a obnovu stávajících budov mateřských a základních škol. 10.2 Nadále podporovat a iniciovat aktivity, které souvisejí s činností předškolní a školní mládeže. 10.3 Zachovat podporu a potřebné investice do rozvoje činnosti Centra sociálních služeb, Domova důchodců a Stacionáře. 10.4 Umožnit rozšíření nabídky Domova důchodců o oddělení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou a oddělení přechodné péče. 10.5 Pokračovat v rozvoji sociálních služeb ve smyslu přijatého Komunitního plánu města. 10.6 Nadále finančně podporovat činnosti v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a pravidelně pořádat Veletrh sociálních služeb.
V Ústí nad Orlicí 30. prosince 2010
Zastupitelé zvolení za Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI Zastupitelé zvolení za Českou stranu sociálně demokratickou Zastupitelé zvolení za Křesťanskou demokratickou unii – Československou stranu lidovou Nezávislá zastupitelka RNDr. Lenka Janyšová