Přejít na obsah

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

P O Z V Á N K A

NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, které se koná ve čtvrtek 11. listopadu 2010 od 17:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.

P r o g r a m

1/ Zahájení zasedání zastupitelstva 2/ Složení slibu členy zastupitelstva 3/ Určení ověřovatelů, zapisovatele a skrutátora 4/ Navržený program: a) Volba návrhové komise b) Návrh Jednacího řádu ustavujícího zasedání ZM c) Určení členů RM d) Určení počtu místostarostů e) Určení, které funkce budou členové ZM vykonávat jako dlouhodobě uvolnění f) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů RM g) Volba starosty h) Volba místostarosty, (místostarostů) i) Volba členů RM j) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru k) Volba předsedy finančního výboru l) Volba předsedy kontrolního výboru m) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM n) Pověření členů ZM k oddávání občanských sňatků o) Návrh souhrnného usnesení ZM 5/ Diskuse a závěr Richard Pešek starosta města