Přejít na obsah

Město připravuje rekonstrukci kanalizace

Ve středu 3. března zasedala na ústecké radnici pracovní skupina určená ke koordinaci a přípravě realizace rekonstrukce kanalizace ve městě a zkapacitnění čistírny odpadních vod. V důsledku zpřísnění legislativních podmínek pro odkanalizování obcí i jednotlivých domácností bylo nezbytné přistoupit v Ústí nad Orlicí ke zkapacitnění městské ČOV a dále k výstavbě a rekonstrukci kanalizace. Při nedodržení legislativou stanovených požadavků by se město nebo jednotlivý občan vystavili nebezpečí uložení pokuty. Někteří občané budou muset investovat své finanční prostředky, aby se na kanalizaci mohli připojit. To znamená, že si musí vybudovat nebo rekonstruovat své přípojky, ale pokud by odkanalizování nemovitosti řešili individuálně, jejich náklady by byly mnohem vyšší. Výstavba nebo rekonstrukce všech přípojek musí být realizována současně s prováděním výstavby nových kanalizačních stok a rekonstrukcí stok stávajících. Po dokončení výstavby a provedení konečné úpr