Přejít na obsah

PRACOVNÍCÍ KRIZOVÝCH ŘÍZENÍ SE SEŠLI V ÚSTÍ

Počátkem prosince 2015 se uskutečnilo dvoudenní štábní cvičení „ŠTÁB 2015“, řízené Oddělením krizového řízení Pardubického kraje s účastí všech úřadů obcí s rozšířenou působností. Námětem cvičení byl požadavek starosty obce k vyhlášení „STAVU NEBEZPEČÍ“ hejtmanem kraje.   Podle zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona, ve znění pozdějších předpisů, lze STAV NEBEZPEČI vyhlásit v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí, při němž jsou ohroženy životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, kde intenzita ohrožení sice nedosahuje značného rozsahu, ale není možné jej odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.   Stav nebezpečí vyhlašují hejtmani příslušných krajů. Musí být uvedeny důvody, území, pro něž je stav vyhlášen (celé území kraje nebo jeho část), krizová opatření a jejich rozsah. Vyhlašuje se jen na nezbytně nutnou dobu o délce maximálně 30 dnů, nad tuto délku jej lze prodloužit jen se souhlasem vlády.   Ze cvičení vyvstala řada problémů a nejasností, které jsou legislativně řešeny pouze obecně.   Z tohoto důvodu se uskutečnila v úterý 16. února 2016 pracovní porada všech krizových pracovníků obcí s rozšířenou působností na městském úřadě Ústí nad Orlicí. Na základě krizových zákonů bylo cvičení vyhodnoceno, rozebrány postupy jednotlivých úřadů a zobecněny získané poznatky a zkušenosti. Výsledkem této pracovní porady je sjednocení názorů na úpravu metodik a doporučených postupů souvisejících s realizací opatření za krizových stavů za účelem efektivnějšího zvládání těchto stavů a jejich následků.
news list