Přejít na obsah

AKTUÁLNÍ TISKOVÉ ZPRÁVY

Cena COMENIUS Ceny COMENIUS bude město Ústí nad Orlicí udělovat žákům ústeckých základních škol, žákům nižšího stupně víceletého gymnázia a žákům speciální základní školy dne 25. června 2013. Starostou města bude oceněno jedenáct žáků za dosažení vynikajících umístění ve vědomostních republikových a krajských soutěžích. Předání cen proběhne od 16 hodin v obřadní síni radnice.   Pozvánka na tenisový Rieter Cup 2013 Letošní tenisový turnaj se statutem mistrovství ČR mužů a žen, Rieter Cup 2013, se bude hrát ve dnech od 1. do 5. července 2013. Město Ústí nad Orlicí je jedním z významných partnerů této sportovní akce. Záštitu nad letošním turnajem převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Z pověření Výkonného výboru Českého tenisového svazu je pořadatelem turnaje VANĚK AGENCY a TK Ústí nad Orlicí. Generálním partnerem turnaje je společnost Rieter CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí (více informací na www.rietercup.cz)   ZM schválilo zřízení organizační složky s názvem Služby města Ústí nad Orlicí Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17. 6. 2013 schválilo zřízení organizační složky s názvem Služby města Ústí nad Orlicí. Tato organizační složka je zřízena k zabezpečení veřejně prospěšných činností a jsou do ní zařazeni zaměstnanci, kteří provádějí služby v rámci veřejně prospěšných prací, nebo veřejné služby, případně alternativních trestů. Od 1. 6. 2013 nastoupilo na veřejně prospěšné práce pro město Ústí nad Orlicí celkem 6 pracovníků, z toho jedna žena. Tito pracovníci byli dlouhodobě vedeni na Úřadu práce a v období právní nejasnosti veřejné služby pracovali pro město bez nároku na odměnu (zajišťovali vyklizení administrativního objektu bývalé Perly 06 v Hylvátech). Na každého jednoho pracovníka dostává město dotaci na mzdové prostředky od Úřadu práce ve výši 11.000,- Kč a další finanční prostředky již nevynakládá, pouze zajišťuje potřebné nářadí a nezbytné náležitosti pro zajištění vhodných pracovních podmínek. Pracovníci se podílejí zejména na úklidu města, v současné době zejména na čištění komunikace I/14 a II/360, úklidu autobusových zastávek, prostorů kolem sběrných míst na tříděný odpad. Kromě úklidu veřejných prostranství se budou podílet na údržbě a obnově městského mobiliáře.   Dětské hřiště a víceúčelové sportoviště na sídlišti Podměstí Ve čtvrtek 27. 6. 2013 ve 14 hodin bude do užívání předáno nové dětské hřiště a víceúčelové sportoviště na sídlišti Podměstí. Po novém dětském hřišti v Hylvátech (otevřeno v říjnu 2011) a v Knapovci  (květen, 2013) a novém víceúčelovém sportovišti v Kerharticích (duben 2012) se dočkali i obyvatelé sídliště Podměstí. Dětské hřiště je vybaveno pískovištěm, dvouhoupačkou, kreslící tabulí, věží se skluzavkou, házecí stěnou a nezbytným městským mobiliářem. Oplocené víceúčelové sportoviště je opatřeno tartanovým povrchem a je vybaveno brankami na malou kopanou, streetbalovými konstrukcemi na basketbal a základním městským mobiliářem. Náklady na realizaci dětského hřiště a víceúčelového sportoviště přesáhly včetně DPH 850.000,- Kč. V letošním roce se bude realizovat i dětské hřiště v městské části Černovír. Smlouva s dodavatelem je na základě ukončeného výběrového řízení již podepsána, termín realizace je stanoven do konce července a náklady včetně DPH představují částku 185 tis. Kč   Nové Nařízení města, kterým se vydává tržní řád a zakazuje podomní a pouliční prodej Rada města vydala Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, v němž se s účinností od 1. 7. 2013 zakazuje tzv. podomní prodej, pouliční prodej a nabízení různých služeb (např. změny dodavatele elektřiny, plynu, telekomunikačních služeb, aj.) bez předchozího objednání ze strany zákazníka. Občané, kteří se cítí obtěžováni různými prodejci a jejich nabídkami, nebo mají obavu z nezákonného či manipulativního jednání těchto prodejců, mohou oznámit bezodkladně tyto případy na telefonní linku městské policie 156. Strážníci poté na místě zahájí přestupkové řízení. Za tento přestupek hrozí prodejcům, kteří se předem k zákazníkovi neobjednají, pokuta až do výše 30 000,- Kč. V rámci předejití případnému nedorozumění, byli všichni známí distributoři energií s tímto novým nařízením seznámeni.   Pomoc města Ústí nad Orlicí oblastem postižených povodní Město Ústí nad Orlicí, stejně jako řada jiných měst našeho regionu, poskytlo pomoc v oblastech postižených povodní. Od prvních dní povodní nahlásilo město svoji připravenost na Krajské operační a informační středisko Pardubického kraje. K okamžitému zásahu byly připraveny dvě jednotky s možností vystřídání osádky. Rozhodnutím KOPISu vyjely obě jednotky 13. 6. 2013 do obce Litoměřice, Křešice a Mlékojedy, kde vystřídaly již nasazené jednotky z Chrudimska. Úkolem byla pomoc při likvidaci nánosů, čištění budov, komunikací a v co nejkratším čase vytvoření podmínek pro obyvatele a firmy při zajištění jejich základních a osobních potřeb. Jednotky byly nasazeny do pondělí 17. 6. 2013. Jednotky SDH města Ústí nad Orlicí se také podílely na dopravě a technickém zabezpečení humanitární pomoci, kterou organizoval oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí.   Cirkus Mondeo Naše město Ústí nad Orlicí se v září, na začátku nového školního roku, stane v premiéře jediným v České republice, kam zavítá se svým jedinečným programem cirkus MONDEO z Berlína – Neuköllnu.  Vedení města Ústí nad Orlicí přijalo hostování cirkusu jako dar od našeho partnerského města. Cirkus MONDEO představí svůj výjimečný projekt „Cirkus dobrodružství", který již 7 let úspěšně realizuje v Berlíně. Hlavními aktéry tohoto projektu nejsou profesionální artisté, ale žáci místních základních škol.  Od pondělka do pátku se děti pod vedením profesionálních trenérů učí a připravují na svá vystoupení. Výuka probíhá cca 2,5 hodiny denně ve skupinkách se zaměřením na žonglování, orientální show, akrobacii, klaunovská vystoupení, vodění zvířat apod.  Nácvik i samotné představení vedou zkušení trenéři a čísla jednotlivých vystoupení jsou úměrná jak věku, tak i schopnostem toho kterého jednotlivce. Zvířaty, se kterými děti nacvičují a vystupují s nimi, jsou koně, lamy, osli a velbloudi. V pátek navečer, popř. v sobotu dopoledne pak přichází čas galapředstavení, ve kterém děti v manéži předvádějí, co se během týdne z cirkusového umění naučily. Toto galapředstavení je určeno pro rodiče, sourozence, příbuzné, pro spolužáky, přátele a další zájemce. Vstup na galapředstavení bude zdarma a v rámci projektu bude zdarma i celý týdenní nácvik včetně zapůjčení kostýmů pro závěrečné představení. Dětem se tak naskytne zcela ojedinělá příležitost nahlédnout do zákulisí cirkusového umění, a to nikoli z pozice pasivního diváka, ale naopak aktivního účastníka.   Příprava železničního jízdního řádu 2013/2014 V současné době probíhají přípravy nového železničního jízdního řádu 2013/2014, který začne platit v neděli 15. prosince 2013. Na sestavu železničního jízdního řádu se vztahují ustanovení Zákona o drahách a konkrétní termíny pro celé období přípravy JŘ jsou rozpracovány Správou železniční dopravní cesty, s.o. Praha, která také zajišťuje činnosti spojené s realizací sestavy jízdního řádu. Dne 7.6.2013 byl vydán Návrh JŘ na období 2013/2014, který je zveřejněn na webu společnosti webu Krajského úřadu Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz – Odbor dopravy a silničního hospodářství – Oddělení dopravní obslužnosti). Případné připomínky k návrhu JŘ ČD je možné podat do 10.7.2013 písemně na MěÚ Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, SH a správních agend, který za město Ústí nad Orlicí připravuje a předává souhrnné připomínky k projednávání. Zástupci města se 16.7.2013 osobně zúčastní projednání návrhu železničního jízdního řádu na Krajském úřadě Pardubického kraje.   Kontakt: Petr Hájek, starosta města, tel. 777 736 337, e-mail: hajek@muuo.cz
news list