Přejít na obsah

Aktuální tiskové zprávy k 31. 3. 2016

Město Ústí nad Orlicí  

Tisková zpráva

31/03/2016

 

Přípravy na automobilové závody do vrchu „Ústecká 21“ vrcholí

AUTO KLUB Ústí nad Orlicí obnovil dlouholetou tradici závodů automobilů do vrchu „Ústecká 21“ a po čtyřleté pauze bude pořádat ve dnech 27. až 29. května 2016 již 56. a 57. ročník. Závody budou mít statut MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY soudobých i historických automobilů. Součástí letošních závodů bude též MAVERICK RESCUE EURO CUP 2016, ve kterém mohou startovat také zahraniční jezdci.

 

V uplynulých letech se závody nekonaly z důvodu nekvalitního povrchu vozovky komunikace. V roce 2014 byla Pardubickým krajem modernizována silnice II/360, která tvoří první polovinu závodní tratě. V letošním roce na dokončenou část naváže vlastní investicí město Ústí nad Orlicí, které zajistí opravu druhé poloviny. „Na konci loňského roku se podařilo vyřešit majetkoprávní vztah s obcí Řetová, na jejímž katastrálním území se část komunikace nachází a v rámci svého rozpočtu máme zajištěny finanční prostředky na opravu povrchu komunikace od dvanácté zatáčky do cíle,“ řekl starosta města Petr Hájek. „V roce 2014 a 2015 jsme upřednostnili opravy místních komunikací dotčených stavbou kanalizace, a proto na silnici vedoucí na Andrlův chlum přichází řada až letos,“ zdůvodnil starosta města časový posun opravy.

 

Předešlé ročníky „Ústecké 21“ využívaly část uzavřené komunikace I/14 za účelem zřízení parkoviště závodních strojů. V tomto směru přináší letošní ročník změnu, která přidělala organizátorům závodů nemalé starosti. Město vyslyšelo obavy obyvatel bydlících podél místních komunikací, přes které byla vedena v letech minulých objízdná trasa. „Zvýšenou intenzitu kamionové dopravy v souvislosti s překladištěm společnosti METRANS v České Třebové pociťuje i naše město. Obavy obyvatel jsou tedy na místě. Hrozí poškození komunikací, povrch ulice Tvardkova vykazuje narušení povrchu vozovky z důvodu současné zvýšené zátěže. Navíc nová kruhová křižovatka ulice TGM není prostorově dimenzovaná na kamionovou dopravu a v ulici Čs. armády bude v průběhu dubna zahájena rekonstrukce vodovodu a stavební práce přinesou samy o sobě řadu komplikací a omezení. Snahou města je tedy předejít jak dopravním kolizím, tak i případným následným problémům,“ vysvětluje důvody starosta města Petr Hájek. Parkoviště závodních strojů bude řešeno v prostorách firmy FPOS, v areálu firmy ACE-TRADE a na parkovištích firmy FORT a ABV. „Touto cestou chceme poděkovat vlastníkům firem, kteří nám vyšli maximálně vstříc a poskytli nám uvedené prostory. Zároveň děkujeme všem sponzorům a dlouholetým podporovatelům Ústecké 21. Za trpělivost a shovívavost předem děkujeme také obyvatelům bydlících v ulicích přilehlých ke startu závodu,“ sdělila za AUTO KLUB Ústí nad Orlicí Zdena Urbanová.

 

Záštitu nad sobotním závodem Ústecké 21 převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický a nad nedělním závodem starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

 

Ukončení stavby Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Ve středu 30. března byla ukončena stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“. Modernizace železničního koridoru se nerodila lehce a dlouho před zahájením vlastních stavebních prací vyvolávala velké emoce. Ústeckou veřejností byl projekt živě diskutovaný zejména s ohledem k historické budově nádraží. Budova byla v roce 2010 prohlášena za kulturní památku a díky tomu unikla připravené demolici. Zachráněný objekt se ovšem nepodařilo zahrnout do vlastní modernizace koridoru z důvodu jeho údajné nepotřebnosti. Ještě v roce 2011 hrozilo, že přestavba ústeckého nádraží, pro stálé rozpory mezi zastánci historické budovy a investorem Správou železniční dopravní cesty, nebude zahájena. Protože stavba byla prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury výrazně podpořena dotací z programu Evropské unie, nezahájení stavebních prací v roce 2012 by fakticky znamenalo odklad stavby o další dlouhé roky.    

 

„Přes všechny problémy související s přípravou a následnou realizací byla stavba oficiálně ukončena. Našemu městu přinesla řadu komplikací a dopravního omezení zejména v lokalitě Mendrik. Obyvatelé této části města, stejně tak ale i obyvatelé Kerhartic, si zaslouží poděkování za trpělivost a pochopení složité situace. Dlouhodobě tolerovat zvýšené dopravní zatížení, prašnost, hluk a každodenní přítomnost těžké mechanizace nebylo jednoduché,“ řekl starosta města Petr Hájek. „Na spolupráci mezi městem a dodavatelem si nemohu stěžovat. Stavebně a technicky se jednalo o složitou a rozsáhlou stavbu, která změnila tvář našeho města. Ústí nad Orlicí získalo nový přístup k nádraží, bezbariérovost všech nástupišť, důstojnou příjezdovou komunikaci, dostatek parkovacích míst, novou výpravní budovu. Na druhou stranu je také nutné kriticky přiznat, že některá naše očekávání a příležitosti zůstaly nenaplněny. V projektu a ani v průběhu realizace stavby se nepodařilo vyřešit osud historické budovy ústeckého nádraží. Při investici za více jak 1 miliardu korun je to nepochopitelné a zároveň i neomluvitelné. Myslím, že vinu nese jak investor stavby, tedy SŽDC, tak i bývalý vlastník, tedy České dráhy. V uplynulých třech letech udělalo město maximum možného. Bohužel všechny sliby představitelů zmíněných organizací nebo politiků, kteří se v Ústí prezentovali, zůstaly nenaplněny. Jmenný seznam je až neuvěřitelně dlouhý. Nechci být nezdravě kritický, po boji je každý generál, ale např. při řešení bezbariérovosti nástupišť by novému nádraží slušelo méně betonu. Za nedostatečně a nevhodně řešený považuji informační systém, jako cestující neumím pochopit vzdálenost letohradského nástupiště, stejně tak i umístění skříněk nahrazujících úschovnu zavazadel apod. Někde je stavba předimenzovaná a jinde naopak řešena nedostatečně. Jsou to detaily, které ovšem vytvářejí konečný dojem. Přes uvedené skutečnosti je potřeba stavbu vnímat pozitivně. Bylo mi slíbeno, že některé nedostatky budou v krátké době odstraněny. A stále věřím, že historická budova díky novému vlastníkovi ožije a bude znovu sloužit cestujícím a veřejnosti," zhodnotil stavbu starosta Hájek.      

 

Město rozdělilo získanou dotaci z Programu regenerace MPZ

Na základě žádosti a připravených záměrů a zpracovaných projektů získalo město Ústí nad Orlicí dotaci Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací. Přidělená dotace pro rok 2016 je ve výši 1.390.000,- Kč a je určena na stavební obnovu a restaurování objektů uvnitř městské památkové zóny. Na návrh komise pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové zóny rozhodla rada města o rozdělení dotace mezi jednotlivé žadatele.

 

„Díky přípravě a kvalitně zpracovanému Programu regenerace městské památkové zóny se našemu městu dlouhodobě daří získávat dotaci z uvedeného programu Ministerstva kultury. V letošním roce jsme získali dotaci oproti loňskému roku vyšší o 300.000 Kč. V souladu se smyslem programu schválila rada města přerozdělení dotace mezi vlastníky nemovitostí na ústeckém náměstí a část dotace poskytla ústecké farnosti na obnovu krovu budovy děkanství,“ uvedl starosta města Petr Hájek a dodal: „Podmínkou dotace je závazek města spolupodílet se finančně na obnově městské památkové zóny. V letošním roce na spolufinancování vyčlenilo město ve svém rozpočtu 1 mil. Kč.“

Ústí nad Orlicí se podruhé připojuje k celonárodní akci „Ukliďme Česko“

Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". „Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. V Česku proběhne již její třetí ročník. Protože město Ústí nad Orlicí žije bohatým spolkovým životem, bylo pro nás přirozené se i letos zapojit do této společensky přínosné akce“, přiblížil motivaci města místostarosta Jiří Preclík. Sraz účastníků je v sobotu 16. 4. 2016 v 9 hodin v prostoru Kociánky. Organizátoři akce z řad zaměstnanců městského úřadu předpokládají, že stejně jako loni uklidí v několika skupinách vytipované části města. „V loňském roce se v Ústí akce zúčastnilo cca 60 dobrovolníků a v týdnu před i po akci uklízelo město dalších několik desítek žáků škol a členů zájmových sdružení. V tuto chvíli máme již nahlášen jako předvoj akce páteční úklid Dukly a Wolkerova údolí od studentů Střední průmyslové školy automobilní. Doufáme, že překonáme loňský počet účastníků a že se nám s jejich pomocí podaří uklidit daleko víc odpadu,“ dodal místostarosta města a gestor životního prostředí Jiří Preclík.

 

Slevový systém třídění odpadu se rozběhl v březnu naplno

Registrace poplatníků ke slevovému systému pytlového sběru započala v lednu. Největší nápor registrujících zažívali pracovníci městského úřadu a společnosti Tepvos spol. s r.o. v únoru, kdy započal první svoz s načítáním čárových kódů. V současné době je registrováno celkem 2.829 poplatníků. „Při prvním únorovém svozu v ulicích bylo načteno 1.280 pytlů. Zároveň začal sběr také ve Sběrném dvoře, kde bylo odevzdáno dalších 271 kusů. Únorový počet byl v březnu překonán téměř dvojnásobně. Počet vytříděného sběru narostl na 2.983 kusů pytlů papíru, plastu a nápojových kartonů,“ sdělil Jiří Preclík místostarosta města. „Letošní únorové množství vytříděného odpadu, převedeno na váhu, je o cca 10% meziročně vyšší, takže zavedení slevového systému přináší očekávaný výsledek. Jsme rádi, že občané na zavedenou novinku zareagovali pozitivně,“ doplnil místostarosta města.

 

Veletrh sociálních služeb

Dne 21. 4. 2016 se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí uskuteční již 6. ročník Veletrhu sociálních služeb. Akce bude slavnostně zahájena ve 12:30 hodin a po té bude do 17. hodiny přístupná široké veřejnosti.

 

"Na veletrhu sociálních služeb se již tradičně budou prezentovat jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí v našem regionu," řekl k připravované akci místostarosta města Jiří Preclík. V rámci veletrhu je připraven bohatý doprovodný program, během něhož se uskuteční Abilympiáda organizovaná Střední zdravotnickou a sociální školou v Ústí nad Orlicí a vystoupí žáci ZUŠ J. Kociana. Návštěvníci si budou moc nechat změřit krevní tlak a hodnoty glykémie. Pro děti bude připraven před kulturním domem skákací hrad společnosti TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí. „Minulého ročníku veletrhu sociálních služeb se účastnily tři desítky poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb z našeho regionu,“ doplnil Jiří Preclík.

 

Mapy města a okolí

Před zahájením letošní turistické sezóny instalovalo město Ústí nad Orlicí u vlakového nádraží velkoplošné turistické mapy. Jsou umístěny v podchodu u příchodu k jednotlivým nástupištím a jejich realizace proběhla ve spolupráce s ČD a SŽDC. Celkem jsou v podchodu pověšeny tři mapy, mapa města, mapa okolí města a mapa Pardubického kraje. Vyznačeny jsou na nich například základní turistické cíle, trasy pěší a cyklistické a významné památky ve městě a okolí. Nechybí také vyznačení trasy turistického poznávacího okruhu městem Ústí nad Orlicí. Turistům by měly mapy sloužit k zorientování se ve městě a jeho okolí.

]

news list