Přejít na obsah

BEZPEČNOSTNÍ RADA ZASEDALA POŠESTÉ

V úterý 25. dubna se uskutečnilo 6. zasedání Bezpečnostní rady města Ústí nad Orlicí.

V úvodu doložil tajemník BR splnění usnesení z předešlých jednání a stav aktualizace Havarijního a krizového plánu. Tajemník povodňových komisí informoval o průběhu prací na protipovodňových opatření na řece Tichá Orlice a o výsledku provedení pravidelných povodňových prohlídek. Následně představil nově zpracované „Digitální povodňový plán města Ústí nad Orlicí“ a jako nadřízený dokument i „Digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí.“ Členové BR se podrobně s těmito dokumenty seznámily a doporučili je k projednání a schválení RM.  

Následně tajemník BR doložil stav výstavby projektu JSVV (Jednotný výstražný a varovný systém) spolufinancovaný EU – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Opětovně byl projednán stav a následný postup pro zpracování „Dílčího plánu obrany ORP“, který je stanoven zákonem o zajišťování obrany ČR.

V závěru jednání tajemník BR informoval přítomné členy o jednání BR Pardubického kraje, Zprávě o činnosti Bezpečnostní rady státu v roce 2016 a způsobu řešení situace při výskytu aviární influezy v našem regionu z počátku roku 2017.  

IMG3537
IMG3538
IMG3539
IMG3542
IMG3544
IMG3545

news list