Přejít na obsah

STAROSTY OBCÍ ORP INFORMOVALI O ROZVOJI ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pracovní setkání zástupců obcí spadajících pod správní obvod Ústí nad Orlicí se na radnici uskutečnilo ve středu 14. října. V rámci obsáhlého programu byli starostové seznámeni s povinností města Ústí nad Orlicí vytvořit pro správní obvod Místní akční plán vzdělávání (MAP). Zástupci obcí byli vyzváni, aby jednotlivé obce, které zřizují mateřské či základní školy, spolu se svými školami vyjádřily souhlas s připravovaným MAP a zapojili se do projektu jako jeho partneři a uživatelé. MAP je plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Jeho cílem je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání v zejména v místních MŠ a ZŠ, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.   Další část programu byla zaměřena na otázkou společného plánování sociálních a souvisejících služeb pro celé území správního obvodu ORP. Tato potřeba vzešla od starostů obcí a je nedílnou součástí schválené Strategie území správního obvodu ORP Ústí nad Orlicí na léta 2015 -20124 v rámci projektu "Obce sobě".    Na setkání byli starostové seznámeni se současným stavem sociálních služeb na území ORP a byla nastavena spolupráce na další období. Jednak formou pravidelných setkání starostů obcí,  dále možností přímého zapojení obcí do práce pracovních skupin komunitního plánování  a analýzou potřeb jednotlivých obcí formou jednoduchého dotazníku, jehož výstupem bude Akční plán sociálních služeb na rok 2016.   V závěrečné části setkání byli starostové informováni o současné bezpečnostní situaci Policii ČR, za účasti ředitele Krajského ředitelství Policie ČR, vedoucího Územního obvodu KŘ v Ústí nad Orlicí a dalších zástupců Policie. Krajský ředitel zástupcům obcí krátce přiblížil policejní činnost v jejich regionu a vyzdvihl prioritu setkávání se s policisty sloužících v daných lokalitách. Tento trend přispívá k vzájemné výměně informací, které pomohou předejít nezákonnému jednání a případně objasnit některé již oznámené skutky. Dále přítomným sdělil aktuální bezpečnostní situaci v kraji z pohledu PČR.  
news list