Přejít na obsah

PROGRAM 23. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uveřejňujeme program 23. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 25.6.2018 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu.
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 23. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
3. TAJ - Informace tajemníka MěÚ
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přílohy:
Informace TAJ - 23. zasedání ZM (25.6.2018)
   
  Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2017    
4. FIN/1 - Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2017
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
5. FIN/2 - Návrh na schválení smlouvy o kontokorentním úvěru
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
6. ORM/1 - Individuální dotace pro Region Orlicko Třebovsko
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
7. OŠKCP/1 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
8. OŠKCP/2 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - T. J. Sokol Kerhartice
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
9. OŠKCP/3 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
10. MPO/1 - Kupní smlouva - p.p.č. 117 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
11. MPO/2 - Žádost o úplatný převod části p.p.č. 973/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
12. MPO/3 - Záměr prodeje části p.p.č. 936/3 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
13. MPO/4 - Záměr prodeje p.p.č. 3152 a p.p.č. 140/1 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
14. MPO/5 - Záměr prodeje části p.p.č. 2062/4 a části p.p.č. 3086 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
15. MPO/6 - Záměr směny - Lidl Česká republika v.o.s.
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
16. MPO/7 - Pardubický kraj - darovací smlouva - p.p.č. 1853/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
17. MPO/8 - Kupní smlouva - p.p.č. 172/1 a p.p.č. 172/5 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
18. MPO/9 - Kupní smlouva - České dráhy a.s.
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
19. MPO/10 - Směnná smlouva - p.p.č. 341/6 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
20. MPO/11 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
21. MPO/12 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní - DEKINVEST
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
22. MPO/13 - Odstoupení od kupní smlouvy - p.p.č. 1/1 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
  Různé    
23. OŠKCP/4 - Návrhy na udělení ocenění Cena města a čestné občanství
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
24. STA/1 - Investiční záměr v rozsahu návrhu stavby "Galerie Perla Ústí nad Orlicí"
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
25. STA - Informace starosty města: Studie dopravně urbanistického řešení ul. Bří. Čapků, ul. Polská, nám. Svobody a části ul. Letohradská
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Informace starosty města - 23. zasedání ZM (25.6.2018)
Situace ul. Polská - varianta 1
Situace ul. Polská - varianta 2
Situace ul. Polská - varianta 3
Situace nám. Svobody - varianta 1
Situace nám. Svobody - varianta 2
   
26. TAJ/1 - Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2018-2022
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
27. OŠKCP - Informace vedoucího odboru
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přílohy:
Informace OŠKCP - 23. zasedání ZM (25.6.2018)
   
28. Korepondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Linka bezpečí z.s. - Žádost o pokračování podpory ze dne 7.5.2018, čj.: 16018/2018
OSS - Odpověď na žádost Linky bezpečí z.s.
SK Karate ÚO - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ze dne 28.5.2018, čj.: 18328/2018
   
29. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty ze dne 17.4.2018
OV Kerharitce ze dne 23.4.2018
OV Kerhartice ze dne 26.3.2018
OV Kerhartice ze dne 28.5.2018
FV ze dne 20.6.2018
   
30. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list