Přejít na obsah

POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY

V úterý 26. června, se naposledy ve volebním období 2014-2018 se sešla Bezpečnostní rada ke svému 8. řádnému jednání. Na programu jednání bylo celkem 10 bodů. 

Jednání bylo tradičně zahájeno dokladem plnění již přijatých usnesení. Tajemník Bezpečnostní rady přítomné seznámil se stavem zpracování krizové dokumentace a povodňové ochrany (Havarijní plán, Krizový plán, Digitální povodňové plány). Následovalo vyhodnocení Koncepce zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH a výstavby krizového řízení města Ústí nad Orlicí ve volebním období 2014 – 2018 a Souhrnná zpráva o činnosti Bezpečnostní rady v uplynulém volebním období. 

Všechny další body byly pro členy pouze informacemi. Tajemník Bezpečnostní rady doložil stav přípravy Krizového štábu a předložil výsledky provedených kontrol spadajících do oblasti krizových zákonů. Seznámil členy s Manuálem ČEZ – řešení mimořádných událostí v distribuční soustavě a s rozborem Státní veterinární správy o stavu „ptačí chřipky“ na území ČR. V  posledním bodě byli členové Bezpečnostní rady seznámeni se záměrem nákupu záložního zdroje pro objekt úřadu čp. 7 na Mírovém náměstí.    

Jednání ukončil starosta města a předseda Bezpečnostní rady Petr Hájek poděkováním všem členům za práci v tomto zvláštním orgánu města.

news list