Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 24. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uvěřejňujeme podrobný program na 24. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 24.9.2018 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu.
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 24. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Majetkoprávní úkony    
3. MPO/1 - Kupní smlouva - st.p.č. 464/2 k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
4. MPO/2 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
5. MPO/3 - Kupní smlouva - p.p.č. 253/2 v k. ú. Hylváty
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
6. MPO/4 - Záměr prodeje pozemků p.p.č. 767/4 a p.p.č. 767/9 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
7. MPO/5 - Záměr prodeje části p. p. č. 2016/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
8. MPO/6 - Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích p.p.č. 1384/8, 1259/4, 1245/2, 1384/7 v k. ú. Hylváty
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
9. MPO/7 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště - st. 3836 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
10. MPO/8 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště - st. 3835 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
11. MPO/9 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště - st. 3837 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
12. MPO/10 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště - st. 3832 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
13. MPO/11 - Kupní smlouva - prodej p. p. č. 2413/5 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
14. MPO/12 - Kupní smlouva - výkup v k.ú. Hylváty - fyzické osoby
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
15. MPO/13 - Záměr prodeje části p.p.č. 2414/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
16. MPO/14 - Záměr prodeje p.p.č. 1626/134 a části p.p.č. 1626/127 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
17. MPO/15 - Záměr prodeje části p.p.č. 930/2 a části p.p.č. 955/5 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
18. MPO/16 - Záměr prodeje p.p.č. 623/5, části p.p.č. 609/6, části p.p.č. 610/4 a části p.p.č. 601/1 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
19. MPO/17 - Záměr směny a záměr prodeje p.p.č. 2492/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
20. MPO/18 - Záměr prodeje - Lidl Česká republika v.o.s.
Předkládá: Eva Polakovičová
Přizvané osoby:
   
21. SMM/1 - Stanovy společenství vlastníků jednotek v budově GALEN
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
   
22. SMM/2 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
   
23. SMM/3 - Návrh na odepsání pohledávky po lhůtě splatnosti za zemřelým nájemcem
Předkládá: Ing. Jiří Hruška
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
24. FIN/1 - Návrh na schválení odpisu nedobytných pohledávek
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
25. FIN/2 - Návrh na schválení rozpočtového opatření
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
26. FIN/3 - Návrh na schválení přijetí úvěru na financování rekonstrukce objektu Dukla č.p. 300 v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
27. ORM/1 - Dohoda o financování přeložky č. ORM/1722/6/2018
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
28. OŠKCP/1 - Program regenerace MPZ na rok 2018 - dotace na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouvy o poskytnutí dotace
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
  Různé    
29. OŠKCP/2 - Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
30. OŠKCP/3 - Deklarace partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
31. TAJ/1 - Informace tajemníka MěÚ o stavu plnění přijatých usneseních ZM za časové období duben až červen 2018
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
32. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
ZO Odborového svazu státních orgánů a organizací města Ústí nad Orlicí - Žádost o zařazení klimatizčních jednotek ze dne 24. 8. 2018, č.j.: 27687/2018
   
33. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ - Výroční zpráva za rok 2017
OV Knapovec ze dne 23.4.2018
OV Knapovec ze dne 11.6.2018
   
34. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list