Přejít na obsah

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

SVOLÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

 

Termín konání:          pondělí 5. listopadu 2018 od 17:00 hodin

Místo konání:             Kulturní dům Ústí nad Orlicí, Smetanova č. p. 510, Velký sál

 

Před schválením programu proběhne

Slavnostní zahájení a složení slibu nově zvolenými členy zastupitelstva

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatelky a skrutátorů

 

Navržený program:

 1. Schválení programu

 2. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva města

 3. Určení počtu členů rady města

 4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni

 5. Volba starosty města

 6. Volba místostarostů

 7. Volba dalších členů rady města

 8. Zřízení finančního výboru a určení počtu členů finančního výboru

 9. Volba předsedy finančního výboru

 10. Zřízení kontrolního výboru a určení počtu členů kontrolního výboru

 11. Volba předsedy kontrolního výboru

 12. Zřízení osadních výborů a stanovení počtu členů osadních výborů

 13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 14. Pověření členů zastupitelstva města k oddávání občanských sňatků

 15. Zastupování města v orgánech obchodní společností a jiných právnických osob

 16. Závěr

 

Petr Hájek, starosta města

news list