Přejít na obsah

Projekt Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

eu socialni fond

K datu 1.5.2017 zahájilo Město Ústí nad Orlicí realizaci projektu  „Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Prioritní osy 2: Sociální začleňování a boj s chudobou Evropského sociálního fondu a rovněž ze státního rozpočtu České republiky. Ve svých klíčových aktivitách podpora směřuje k posílení a prohloubení profesních kompetencí zaměstnanců veřejné správy, kteří se věnují rodinné, zdravotní a sociální problematice s cílem zajištění výkonu kvalitní standardizované přímé sociální práce. Podpora bude zacílena na samotné odborné vzdělávání pracovníků v tematických oblastech, rozvoj mezirezortní spolupráce prostřednictvím tzv. síťování, a supervizní podporu. V důsledku realizace projektu je očekáváno výrazné zvýšení kvality výkonu sociální práce v rámci její standardizace a dále její zefektivnění ve vazbě ke konkrétním osobám ohroženým sociálním vyloučením či přímo sociálně vyloučeným.

 

Aktivity konané v rámci projetu:


Zahajujeme projekt
 
 
 
Článek o I. multidisciplinárním setkání
 
 
 
Shrnutí průběhu projektu v rámci 1. monitorovacího období
 
 
 
Článek o II. multidisciplinárním setkání
 
 
 
Shrnutí průběhu projektu v rámci 2. monitorovacího období
 
  
 
Článek o III. multidisciplinárním setkání
 
 

projekt zkvalitneni vykonu soc 2017

news list