Přejít na obsah

Kvůli suchu stále hrozí požáry. Důležitá je ohleduplnost občanů

Kvůli suchu stále hrozí požáry. Důležitá je ohleduplnost občanů

Obrázek
Horké letní počasí a přetrvávající sucho znamenají zvýšené nebezpečí požárů. Nařízení Pardubického kraje, které vstupuje v platnost automaticky s výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu před nebezpečím požárů, už proto od 3. srpna občanům zakazuje některé činnosti v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.   „Český hydrometeorologický ústav nyní dokonce zvýšil výstrahu na vysoké nebezpečí požárů, a to s platností od 10. srpna do odvolání. Nařízení vydané před týdnem hejtmanem vymezuje místa se zvýšeným nebezpečím požáru, mezi které patří lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur, ale také například sklady sena, slámy či obilovin. Na těchto místech je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,“ připomněl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Nařízení také omezuje vjezd motorovým vozidlům do lesů, ale také na polní cesty či suché travní porosty. Nesmí se také odebírat voda ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům ani používat zábavnou pyrotechniku a podobné výrobky,“ dodal Línek.   Opatření vycházejí z nařízení Pardubického kraje č. 1/2013. Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze u fyzických osob postihovat jako přestupek, u právnických a podnikajících fyzických osob při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt. Informace hejtmana Pardubického kraje o začátku období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.   Další informace poskytuje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (HZS Pk). „Pokud si občané nejsou jisti, které činnosti smí či nesmí při zvýšeném nebezpečí požárů vykonávat, mohou se obrátit na informační linku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje číslo 950 570 555,“ doporučil náměstek ředitele HZS Pk Josef Jelínek. „V těchto dnech se také obracíme na jednotlivé obce, kterým znovu připomínáme opatření, která je nutné dodržovat,“ dodal Josef Jelínek.   Aktuální informace Českého hydrometeorologického úřadu jsou k dispozici na www.chmi.cz.
news list