Přejít na obsah

Aktuální tiskové zprávy - 11. června 2015


Občané dostanou kompostéry pro likvidaci bioodpadu Na základě iniciativy města Ústí nad Orlicí připravil svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko projekt „Kompostéry pro obce Regionu Orlicko-Třebovsko“. Projekt je zaměřen na likvidaci a využití bioodpadu přímo v místě jeho vzniku a na snížení množství bioodpadu, který je odkládán do nádob na komunální odpad.   Díky projektu občané dostanou na podzim tohoto roku k využití kompostéry o objemu 1000 l, které budou moci využívat pro kompostování bioodpadu ze svých zahrádek a domácností. Do projektu je zapojeno 10 obcí Regionu Orlicko-Třebovsko a celkem bude pro občany zakoupeno 2 200 kompostérů. Rozpočet projektu činí 6,4 mil. Kč a je podpořen dotací 5,7 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí.   „Obce, které se do projektu zapojily, se zavázaly k finanční spoluúčasti ve výši 10 % z celkových nákladů. Každá obec se finančně podílí podle odebraného množství kompostérů. Občanovi bude kompostér poskytnut zdarma na základě smlouvy o výpůjčce. Projekt je přínosný pro naše město také tím, že by mělo dojít ke snížení množství sváženého komunálního odpadu a tím i platbám za svoz,“ upřesnil informaci místostarosta města Jiří Preclík.
Realizace bezpečného přechodu v ul. Cihlářská Na základě předloženého záměru a vypracované žádosti získalo město Ústí nad Orlicí z rozpočtu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) finanční příspěvek na realizaci akce "Přechod pro chodce v ulici Cihlářská u domova důchodců". Příspěvek SFDI činí 85 % z celkové ceny díla.   „Dodavatel stavebních prací vzešel z výběrového řízení a na realizaci přechodu byla schválena příslušná smlouva o dílo. Celkové náklady představují 266.000 Kč, příspěvek SFDI činí 226.000 Kč a z vlastního rozpočtu město uvolní 40.000 Kč. Realizace přechodu v ul. Cihlářská navazuje na projekt Úprava bezbariérových tras a modernizace přechodů na silnici I. a II. třídy, který v našem městě probíhá již třetím rokem a je výsledkem ankety Město pro lidi. Vlastní stavební práce budou probíhat o letních prázdninách,“ řekl starosta města Petr Hájek. 
 Udílení Ceny COMENIUS U příležitosti ukončení školního roku budou již tradičně oceněni žáci ústeckých škol. Starosta města udělí „Cenu Comenius“ dne 23. 6. 2015 v obřadní síni radnice nejlepším žákům základních škol, speciální základní školy a nižšího stupně 8letého gymnázia. Celkem budou ceny předány 10 žákům.   „Žáci jsou oceněni za záslužný čin, propagaci města vlastní sportovní nebo kulturní činností a za umístění v krajských a republikových vědomostních soutěžích. Jedná se o milé setkání a předávání cen je odměnou a poděkováním města,“ doplnil starosta města Petr Hájek.   Udílení Ceny COMENIUS se poprvé uskutečnilo v roce 2008 a do roku 2011 byli oceňováni pouze žáci základních škol. Od roku 2012 k nim přibyli i žáci speciální ZŠ a nižšího stupně gymnázia.
Program regenerace MPZ Stejně jako v letech minulých, i letos získalo město Ústí nad Orlicí finanční dotaci Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových zón. Na základě již vydaného rozhodnutí obdrží město pro letošní rok dotaci ve výši 1,09 mil. Kč. Dotace je určena na obnovu objektů v městské památkové zóně. V letošním roce navrhlo město Ústí nad Orlicí rozdělit dotaci na tyto kulturní památky – oprava oken a fasády budovy radnice, restaurování sochy P. Marie na Mírovém náměstí, restaurování sousoší Nejsvětější Trojice, obnova oken a střechy na měšťanském domě čp. 22, obnova fasády a oken na měšťanském domě čp. 23 a obnovu oken a střehy na měšťanském domě čp. 104. Spoluúčast města z vlastního rozpočtu činí celkem 770 tis. Kč.   „Našemu městu se dlouhodobě daří získávat dotaci z uvedeného programu Ministerstva kultury. V letošním roce jsme podpořili tři vlastníky nemovitostí na ústeckém náměstí, tím jednoznačně naplňujeme smysl Programu regenerace městské památkové zóny,“ uvedl starosta města Petr Hájek.
Změna v počtu zaměstnanců úřadu účinná Rada města Ústí nad Orlicí na svém zasedání schválila dodatek Organizačního řádu Městského úřadu, který navyšuje počet zaměstnanců na odboru sociálních služeb, oddělení sociálně-právní ochrany dětí o jednoho zaměstnance. Dodatek je účinný od 1. července 2015. Celkový počet zaměstnanců úřadu bude 96. Rada města zároveň rozhodla o počtu pracovních úvazků určených pro výkon samosprávy a státní správy v poměru 40 samospráva a 56 státní správa.   „Posílením oddělení sociálně-právní ochrany dětí rada města sleduje především zajištění kvalitního výkonu státní správy, který úřad vykonává v zájmu nezletilých dětí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Jelikož se jedná o přenesenou působnost a nově stanovený počet 8 zaměstnanců oddělení je v souladu se standardy určenými Metodikou MPSV, jsou městu, potažmo úřadu, plně hrazeny všechny výdaje související s vlastním výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to formou účelové dotace,“ řekl místostarosta města Jiří Preclík.   „Stát na obce s rozšířenou působností přenáší stále více pracovních činností. Jedná se o výkon státní správy, kterou obce musí zajistit. Na tyto výkony stát poskytuje obcím účelové dotace na mzdy a související provozní výdaje. Rozdělení pracovních úvazků pro výkon samosprávy a státní správy je v Organizačním řádu zakotveno právě proto, aby měl občan města přehled o případném navyšování zaměstnanců úřadů přímo placených z rozpočtu našeho města,“ upřesnil starosta města Petr Hájek.       
ČESKÝ VIDEOSALON 2015  Ve dnech 19. a 20. 6. 2015 proběhne v Malé scéně a v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí 62. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby – ČESKÝ VIDEOSALON.   V pátek 19. 6. 2015 otevřou program na Malé scéně projekce pro mateřské školy pod názvem Pohádková filmová zahrádka.  Následovat budou soutěžní projekce Českého Videosalonu, ke kterým patří i diskuse k filmům. Zástupci Ministerstva kultury ČR předají v průběhu večerního slavnostního zahájení ministerskou cenu za rok 2014 za celoživotní práci v amatérském filmu panu Ladislavu Františovi. Diváci zhlédnou projekce dokumentů o loňském ročníku soutěže a upoutávku na letošní ročník Světové soutěže UNICA, která se bude konat v ruském Petrohradu.   V sobotu 20. 6. 2015 bude Český Videosalon pokračovat dalšími soutěžními projekcemi. Divákům bude nesoutěžně promítnuta kolekce nejlepších slovenských neprofesionálních filmů, které uvede metodička NOC PhDr. Zuzana Školudová z Bratislavy. Celostátní soutěž Český Videosalon 2015 bude na Malé scéně ukončena oblíbenou soutěží Minuta film. V sobotu odpoledne rozhodne porota hlasováním o udělení medailí podle systému světové soutěže UNICA. Na závěr soutěže proběhne v Kulturním domě vyhlášení výsledků a společenský večer. V neděli ráno o půl deváté se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie zádušní mše svatá za zesnulé neprofesionální filmaře.   Do roku 2014 se v rámci Českého Videosalonu konala i soutěž školních filmů Zlaté Slunce, která se od letošního roku osamostatnila a bude se poprvé konat v Blansku. Celostátní soutěž Český Videosalon zůstane jako v minulosti dvoudenní, s deseti soutěžními bloky. Vrcholné soutěži předchází sedm krajských soutěží, které pokrývají celou Českou republiku.   Z pověření Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana soutěž pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí, KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu.   Kontakt pro média: NIPOS-ARTAMA, Mgr. Miroslav Tuščák, Fügnerovo nám. 5, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2 Tel.: 221 507 958, 606 460 959, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Karel Pokorný, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí n. Orl. Tel.: 465 521 047, 606 684 449, e-mail: info@klubcentrum.cz  www.klubcentrum.cz www.nipos-mk.cz   www.amatfilm.cz   www.cvu.cz   www.filmdat.cz 
news list