Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 12. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vlastní URL http://www.ustinadorlici.cz/images/zm/071220/index.html
Uveřejňujeme podrobný program na 12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 7.12.2020 od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu.

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
3. STA/1 - Revitalizace parku u Roškotova divadla
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby: Ing. arch. Vladimír Šolc, autor architektonické studie
   
4. FIN/1 - Schválení rozpočtového provizoria
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
5. FIN/2 - Poskytnutí daru Nadačnímu fondu ZELENÉ OUSTÍ
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
6. FIN/3 - Vyřazení pohledávky z účetní evidence
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
7. FIN/4 - Dodatky ke smlouvám o úvěrech uzavřeným s Komerční bankou
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
8. FIN/5 - Převedení kontokorentního úvěru pod příjmový účet
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:
   
9. FIN - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přílohy:
Informace o hospodaření města k 31. 10. 2020
Informace o záměru převést část činností příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Duha do ekonomické činnosti
   
10. OŠKCP/1 - Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
11. OSS/1 - Návrh na schválení rozpočtového opatření v ORJ 8
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
12. DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 13.12.2020 do 11.12.2021
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přizvané osoby:
   
13. MPO/1 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
14. MPO/2 - Kupní smlouva - p.p.č. 786/2 v k. ú. Knapovec
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
15. MPO/3 - Kupní smlouva na prodej části p.p.č. 1283/29 v k. ú. Hylváty
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
16. MPO/4 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 2560/4 a 2556/9 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
17. MPO/5 - Směnná smlouva - Rieter CZ s.r.o.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
18. MPO/6 - Smlouvy o smlouvě budoucí kupní - ČEZ Distribuce, a.s.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
19. MPO/7 - Darovací smlouva - TEPVOS spol. s r.o.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
20. MPO/8 - Vklad nemovitých a movitých věcí základního kapitálu - TEPVOS, spol. s r.o.
Předkládá: Bc. Jana Kolomá
Přizvané osoby:
   
21. SÚ/1 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
22. SÚ/2 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
23. SÚ/3 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
24. SÚ/4 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
25. SÚ/5 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
26. SÚ/6 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
27. SÚ/7 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
28. SÚ/8 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
29. SÚ/9 - Určený zastupitel, úhrada nákladů za zpracování změny územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
30. DSS/2 - Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přizvané osoby:
   
31. TAJ/1 - Informace tajemnice MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za období květen až září 2020
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:
   
32. STA - Informace starosty města
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Informace o probíhající výstavbě DDM v areálu bývalé Perly 01
   
33. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Odpověď na interpelaci v rámci 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí B. Machačnému ze dne 16. 10. 2020, č.j. 34736
Odpověď na interpelaci v rámci 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Mgr. J. Holubářovi ze dne 15. 10. 2020, č.j. 34691
Žádost o prominutí penále a pokuty TJ Jiskra
Odpověď - J.F., č.j. 32539 ze dne 30. 9. 2020
Návrh na pořízení změny územního plánu ze dne 26. 11. 2020
H. E. - Připomínky k revitalizaci parku u Roškotova divadla
   
34. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty - 16. 9. 2020
OV Černovír - 3. 11. 2020
OV Černovír - srpen - září 2020
OV Kerhartice - 14. 9. 2020
OV Knapovec - 8. 9. 2020
OV Knapovec - 13. 7. 2020
   
35. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list