Přejít na obsah

ZAČNE REKONSTRUKCE ULICE B. NĚMCOVÉ

V příštích dnech dojde na další z plánovaných investic města, rekonstrukci ulice Boženy Němcové. 

Komunikace bude provedena jako dopravně-zklidněná zóna s omezením rychlosti na 30 km/h a pohybem chodců v dopravním prostoru. Vzhledem k šířkovým poměrům a prostorovým uspořádáním funkčních ploch budou mít chodci dostatek prostoru pro chůzi po zpevněných plochách mimo vozovku. Komunikace zůstane nadále jednosměrná ve směru jízdy. Na vjezdu bude umístěn dlouhý zpomalovací práh, který bude umístěn i uprostřed úseku. Prostor křižovatky ulic Nová a B. Němcové bude upraven tak, aby byl tvar křižovatky jednoznačně definovaný. Dopravní řešení vychází ze současného stavu a z veřejného projednání s rezidenty, při kterých bylo předložené řešení konzultováno a zpřesňováno. 

Parkovací stání jsou navržena pouze v místech, kde nebrání výjezdu ze žádného sousedního pozemku. Celkem zde má vzniknout 12 parkovacích míst. Odvodnění bude nově primárně řešeno vsakem srážkových vod do podloží, a to vytvořeným úžlabím uprostřed jízdního pruhu. Jízdní pruh bude mít asfaltový povrch, sjezdy a parkovací stání budou z dlažby a zbylé plochy z vsakovací dlažby. 

Stavební práce vyjdou městskou kasu na zhruba čtyři miliony korun. Termín dokončení rekonstrukce byl stanoven na konec října.

IMG6563
IMG6573
IMG6569
IMG6572
IMG6579

news list