Přejít na obsah

ROZHOVOR S NOVOU MĚSTSKOU ARCHITEKTKOU

Městská architektka: Chystám se podívat na město čerstvýma očima, definovat problémy a pomoci je řešit

Od začátku roku má město Ústí nad Orlicí novou městskou architektku, výběrové řízení vyhrála Ing. arch. Petra Coufal Skalická. Pozici bude vykonávat externě. Městskou architektku čeká spousta práce, vedle konzultační a poradenské činnosti a dalších úkolů ku prospěchu rozvoje celého města bude mít i své konzultační hodiny pro veřejnost a plánuje také osvětu v oblasti architektury a urbanismu.

V rozhovoru prozradila, že má k Ústí nad Orlicí blízko už od dětství a která místa v našem městě patří k jejím oblíbeným.

Můžete se nám představit? Jaké byly stěžejní body vaší profesní kariéry?

Narodila jsem se a žila v Brně až do svých 20 let, kdy jsem se přestěhovala do Prahy. Vystudovala jsem Fakultu architektury ČVUT v Praze a strávila rok na studijní stáži v Barceloně. Po návratu ze stáže jsem nastoupila do školního ateliéru k Janu Aulíkovi a po několika měsících také do Aulík Fišer architekti, se kterými pracuji dodnes. Takže z tohoto pohledu pro mě určitě byl milníkem výběr školního ateliéru. Asi bych nemluvila o stěžejních bodech mé kariery, ale vážím si každého dokončeného projektu ke spokojenosti klienta i úspěchu v soutěži. Mezi ty významné bych určitě zařadila vítězství o návrh nového územního plánu Klatov, nedávno otevřené administrativní a obchodní centrum Bořislavka podle našeho vítězného návrhu, nebo výhru v mezinárodní soutěži na Špitálku v Brně. Za nejaktuálnější úspěch považuji nástup do funkce městské architektky.

Co vás přitáhlo do Ústí nad Orlicí, proč jste se přihlásila do konkurzu?

V pozici městského architekta vidím velkou příležitost, jak pozitivně ovlivnit vývoj většího územního celku. Chci pomoci občanům vnímat jejich město, všímat si svého okolí a naučit je vážit si kvalitního veřejného prostoru a architektury. Chystám se vysvětlovat, inspirovat, vzdělávat, pomáhat a zapojovat. To vše mě láká a je to jen několik z řady úkolů a možných pohledů na výkon funkce městského architekta.

Zároveň jsem se zapojila i z osobních důvodů, protože mě město Ústí nad Orlicí provází od dětství. Nejenže pocházím z rodu Skalických z Dolní Dobrouče, ale jako dítě jsem trávila podstatnou část každých prázdnin v Letohradě. Dodnes pravidelně jezdím na výlety po Orlických horách a okolí. 

Díky spojení těchto faktorů jsem se rozhodla zúčastnit výběrového řízení a beru to jako další profesní příležitost a výzvu.

Jaké je poslání městského architekta, čím je pro město důležitý?

Městský architekt může mít opravdu dost široký záběr. Pomáhá městu s rozhodnutími v oblastech, ve kterých se všichni ne vždy dobře vyznají. Předně je potřeba říct, že jeho pohled je ryze odborný. Snaží se eliminovat nevhodné zásahy do struktury města, kultivovat veřejný prostor. Ten zahrnuje nejen náměstí, ulice a parky, ale také celkový prostorový a vizuální dojem včetně fasád, barevnosti a členění hmot objektů. Zjednodušeně řešeno, jakmile vyjdete ven z domu, tak vše, co vidíte, spoluvytváří veřejný prostor. I přesto, že je to jen vidět z ulice přes soukromou zahradu, je důležité, jak to vypadá a působí na ostatní.

Dám vám příklad - je podstatný rozdíl, pokud se pohybujete ulicí, kde jsou nízké plůtky s opečovávanými předzahrádkami nebo po chodníku obklopeném dvoumetrovými neprůhlednými masivními ploty. Možná jsou za nimi také krásné zahrady, ale každý by se raději procházel ulicí s předzahrádkami. Je potřeba si uvědomit, že okolní prostředí působí na všechny a každý z nás jej ovlivňuje. Městský architekt pomáhá tomu svému městu, aby nedošlo k nevhodným zásahům. Proto se vyjadřuje k jednotlivým záměrům, které podléhají územnímu nebo stavebnímu řízení. Snaží se lidem vysvětlovat a pomáhat jim ze svého odborného pohledu. To je asi ta nejběžnější forma, se kterou se lidé potkají. Rozhodně pomáhá městu s řadou úkolů z územního plánování, kontrolou spousty odborných dokumentů a plánů i operativními řešeními problémů, které se mohou objevit.

Stavby mají dlouhou životnost a špatné plánování, parcelace a nevhodná řešení se velmi obtížně napravují. Zároveň by se městský architekt měl stát garantem dlouhodobé vize rozvoje města, nezávislé na časově omezeném volebním období. Rozsah jeho práce je opravdu velký a může se i v průběhu spolupráce měnit podle aktuálních potřeb města a jeho obyvatel. Jedná se o důležitou pozici, protože se snaží zachovat a zlepšovat kvalitu a hodnoty města. Dosáhnout viditelné změny k lepšímu lze ale pouze ve spolupráci s jeho představiteli, odborníky na úřadech a veřejností.

Vytkla jste si i nějaké osobní cíle?

Ráda bych dokázala přesvědčit co nejvíce obyvatel k zapojení. Volené zástupce města, pracovníky na úřadě, v jiných organizacích, školách, veřejnost i lokální firmy. Chtěla bych lépe definovat, jak se ve veřejném prostoru města chovat. Takže se chystám podívat na město čerstvýma očima, definovat problémy a pomoci je řešit.

Naše město už znáte od dětství, jsou jeho proměny v běhu času výrazné?

Rozhodně, ačkoli jsem vyrůstala v Brně, jako malé holce mi přišlo Ústí veliké a trochu se bála, že se ztratím, protože jsem je neznala dobře. Dnes vnímám Ústí víc profesně a všímám si, jaká zde vyrostla obchodní centra a naopak, kolik objektů je opravených, kolik prázdných nebo zbouraných. Takovým vývojem prochází většina měst a v delším horizontu je nevnímáte přes jednu konkrétní změnu, ale spíš pocitově. Říkáte si tady to bylo jinak, ale už neumíte přesně říct jak.

Máte tu oblíbená místa, zákoutí?

Pohybuju se hodně v přírodě, relaxuji tak od práce u počítače. Mám ráda třeba Údolí Sejfů a prostor tábořiště v Cakli.

Naopak jsou některá, která vám vadí a uvítáte jejich proměnu?

Jsou, pokud se někdy v budoucnu povede to, že už nebude co zlepšovat, budu opravdu šťastná. Mezi jinými je to například nevhodný podchod pod Královéhradeckou ulicí, který musíte použít pokaždé, když jdete na nádraží. Kdyby se povedlo do křižovatky dostat přechody, myslím, že by se řadě lidí ulevilo. Prostor autobusového nádraží a jeho bezprostředního okolí by si taky zasloužil nový kabát.

Ohromná asfaltová plocha v těsné blízkosti historického centra, bez stromů, s nedůstojným místem pro odbavení, tam je určitě příležitost ke zlepšení.

Jaká jsou z architektonického hlediska největší pozitiva a negativa Ústí nad Orlicí?

Zasazení města v podhůří s krásným přírodním okolím a elementem protékajících řek je obrovská devíza, stejně jako městská památková rezervace, krásné Roškotovo divadlo nebo park u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Naopak jako v řadě dalších měst v minulých epochách došlo k některým nešťastným změnám. Široký dopravní průtah Královéhradeckou s podchodem ani panelové domy naproti přes ulici s rodinnými domky nejsou citlivým urbanistickým zásahem.

Má městský architekt nějaké pravomoce?

Pravomoci ze zákona nemá. Těžko bychom přesně určili, co by měl dělat architekt v obci s tisícovkou obyvatel a naopak ve městě s několika deseti či statisíci obyvatel. Městský architekt vydává stanovisko s doporučujícím charakterem na základě svých odborných znalostí a uvážení. Zřízením funkce městského architekta dává každé město najevo, že o jeho stanovisko stojí. Město pak může vyžadovat vyjádření k jednotlivým záměrům a korigovat tak záměry na svém území. Městský architekt neprojektuje konkrétní podobu domů, pomáhá spíš v obecné rovině. Může s městem vytvořit manuály, standardy, strategie a vize, aby nedocházelo ke zbrklým a nekoordinovaným akcím a zabránilo se nevratným negativním změnám, nebo neefektivně vynaložené energii a veřejných prostředků. 

Jak by mělo vypadat město pro lidi, jaké oblasti jsou pro jeho rozvoj klíčové?

Město pro lidi je městem, ve kterém jsou všechny zájmy v rovnováze a kde se dobře žije. Zvládnete je bezpečně procházet pěšky a to nejen jako mladý, zdravý jedinec. Projedete jej na kole, s kočárkem i projdete o holi a máte v něm všechny podstatné funkce, které potřebujete, v dostupné vzdálenosti. Nabízí bydlení, vzdělání, práci, péči o zdraví, kulturní vyžití, kontakt se zelení uvnitř i mimo zastavěné území, sportovní zázemí a obchodní i nákupní příležitosti. 

Rozvoj města by měl probíhat udržitelně a plánovaně ve všech oblastech. Město by nemělo neúměrně akcentovat jednu oblast na úkor jiných. To ale neznamená, že by se nemohlo profilovat určitým směrem a využít své silné stránky a potenciál, jen je potřeba všechny zájmy vhodně vybalancovat.

Lidé za vámi budou přicházet na konzultace, s čím konkrétně se na vás mohou obrátit?

Lidé mohou přijít zkonzultovat plánované záměry na přestavby, novou zástavbu, nebo se třeba jen přijít poradit s barevností fasády. U některých záměrů to bude město vyžadovat, u jiných je to na zvážení investora. Všeobecně je lepší zkonzultovat záměr dřív v menší rozpracovanosti, než u téměř dopracované dokumentace hledat dohodu a plány složitě měnit. Lidé se na mě mohou obracet i s nápady a podněty, co by rádi změnili, kde jim něco chybí, hlavně co se veřejného prostoru a architektury týká. Všimla jsem si, že město zahájilo participativní rozpočet. To je také ideální příležitost se zapojit a něco zlepšit. 

Co si představit pod pojmem dobrý urbanismus?

Dobrý urbanismus vytváří předpoklady pro kvalitní život obyvatel. Navrhnout jej je poměrně komplexní disciplína. Je souborem návazností a vztahů v území. Respektuje kontext místa, kde vzniká a podtrhuje jeho jedinečnost. Zahrnuje požadavky na bydlení, práci, veřejnou vybavenost, dopravní obslužnost a hlavně také vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Měl by nastavit správně hustotu zastavění, aby bylo možné a ekonomicky únosné zástavbu napojit na technickou infrastukturu a dopravně obsloužit. Kvalitní urbanismus také vytváří podmínky pro vznik konviviálních aktivit, pocit bezpečí a omezuje segregované či monofunkční části města. Dobrý urbanismus je ten, kde se lidem dobře žije.

O architektuře a urbanismu má většina z nás jen malé znalosti, plánujete v tomto směru nějakou osvětu?

Ráda bych uspořádala nějaké výstavy, diskuze, přednášky, zvažuji i občasné sepsání článku na nějaké aktuální téma. Mám v plánu jednou za čas udělat procházku s architektem pro veřejnost, kde bychom si společně mohli projít nějakou část města a vzájemně diskutovat, co by šlo změnit, kde lidem něco vyhovuje, nebo chybí a jak bych jim v tom mohla pomoci. Bude to vzájemné obohacení, obyvatelé své město velmi dobře znají. Takže jakmile bude příjemnější počasí, budu se těšit na osobní setkání.

skalicka
skalicka-6
skalicka-1
skalicka-2
skalicka-3
skalicka-4
skalicka-5