Přejít na obsah

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zveme Vás na ustavující zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 17. října 2022 od 16:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, Velký sál.


SVOLÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Termín konání:          pondělí 17. října 2022 od 16:00 hodin

Místo konání:             Kulturní dům Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, Velký sál


Před schválením programu proběhne

Slavnostní zahájení a složení slibu nově zvolenými členy zastupitelstva

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatelky a skrutátorů


Navržený program:

 1. Schválení programu
 2. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva města
 3. Určení počtu členů rady města
 4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni
 5. Volba starosty města
 6. Volba místostarostů
 7. Volba dalších členů rady města
 8. Zřízení finančního výboru a určení počtu členů finančního výboru
 9. Volba předsedy finančního výboru
 10. Zřízení kontrolního výboru a určení počtu členů kontrolního výboru
 11. Volba předsedy kontrolního výboru
 12. Zřízení osadních výborů a stanovení počtu členů osadních výborů
 13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 14. Pověření členů zastupitelstva města k oddávání občanských sňatků
 15. Zastupování města v orgánech obchodních společností a jiných právnických osob
 16. Pověření k řízení Městské policie Ústí nad Orlicí
 17. Závěr