Přejít na obsah

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva města

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí   Městský úřad Ústí nad Orlicí v souladu s  § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o obcích“), informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, svolaného starostou města panem Petrem Hájkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.   Doba konání:      10.11.2014 od 17:00 hodin   Místo konání:      velký sál Kulturního domu Ústí nad Orlicí   Před schválením programu proběhne: Slavnostní zahájení a složení slibu nově zvolenými členy zastupitelstva Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatelky a skrutátorů   Navržený program: 1)      Schválení programu 2)      Schválení Jednacího řádu zastupitelstva města 3)      Určení počtu členů rady města 4)      Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni 5)      Volba starosty města 6)      Volba místostarostů 7)      Volba dalších členů rady města 8)      Zřízení finančního výboru a určení počtu členů finančního výboru 9)      Volba předsedy finančního výboru 10)  Zřízení kontrolního výboru a určení počtu členů kontrolního výboru 11)  Volba předsedy kontrolního výboru 12)  Zřízení osadních výborů a stanovení počtu členů osadních výborů 13)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 14)  Pověření členů zastupitelstva města k oddávání občanských sňatků 15)  Zastupování města v orgánech obchodních společností a jiných právnických osob 16)  Závěr   V Ústí nad Orlicí dne 29. 10. 2014    Petr Hájek starosta města  
news list