Přejít na obsah

Nominujte osobnosti na ocenění kraje

 Pardubický kraj od roku 2014 jednou ročně udílí ocenění Pardubického kraje.      Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje. Zastupitelstvo Pardubického kraje hodlá dále rozvíjet dobré tradice Pardubického kraje a cestou udělování cen také trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří v Pardubickém kraji žijí.      Ceny se udílí ve dvou kategoriích:
  •  Za zásluhy o Pardubický kraj
     Je to nejvyšší ocenění kraje a je udělováno respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které svojí mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se jinak mimořádně zasloužily o Pardubický kraj.
  • Cena Michala Rabase za záchranu
     Je specifickým oceněním kraje za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily v zájmu prospěchu kraje a jeho občanů o záchranu života, zdraví nebo dalších významných hodnot. Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při dosažení pokroku ve zdravotnictví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty.      Navrhovateli mohou být občané, představitelé správního či jiného orgánu nebo právnické osoby spadající do území Pardubického kraje. Nominovat osobnosti na ceny Pardubického kraje lze elektronicky na webovém formuláři nebo na e-mailovou adresu oceneni@pardubickykraj.cz nebo písemně na vyplněném formuláři poslat na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice s poznámkou: Ocenění Pardubického kraje. Každoroční lhůta pro nominace je 31. října.      Ceny Pardubického kraje lze udělit také in memoriam. Cenu pak přebírají příslušní pozůstalí. Cenu nelze udělit opakovaně.      O udělení cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje. Slavnostní předávání se uskuteční vždy na začátku roku za účasti široké veřejnosti.     dokumenty
news list