Přejít na obsah

NOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD SPUŠTĚNA

V pátek 26. září byla slavnostně uvedena do zkušebního provozu nově zrekonstruovaná Čistírna odpadních vod v Ústí nad Orlicí. Rekonstrukce proběhla v rámci projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV", druhého největšího projektu v Pardubickém kraji, přičemž celkové náklady činily cca 230 mil. Kč.   Jako součást financování byla poskytnuta prostřednictvím SFŽP dotace z Operačního programu životní prostředí (z prostředků EU) ve výši cca 175 mil. Kč. Předání do zkušebního provozu se zúčastnili zástupci městské společnosti TEPVOS, Města Ústí nad Orlicí, zhotovitele, správce a projektanta stavby, starostové okolních obcí a další hosté.   V sobotu 27. září se pak nově zrekonstruovaná ČOVka otevřela veřejnosti. Na návštěvníky čekala prohlídka všech prostor s výkladem zaměstnanců. Prohlédnout si také mohli fotografie z celého průběhu rekonstrukce.   ČOV od začátku dodnes: ČOV Ústí nad Orlicí byla uvedena do provozu v roce 1993. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s anaerobní stabilizací přebytečného kalu. Původní strojní zařízení bylo poplatné své době, většinou bylo na pokraji své životnosti. Intenzifikace ČOV vycházela z potřeby odstraňování nejenom organického znečištění, ale také znečištění tvořeného různými formami dusíku a fosforu, tak aby byla splněna ustanovení příslušné legislativy ČR a EU. Následně bylo potřeba upravit technologickou linku ČOV kdy došlo k nahrazení stávajících aktivačních nádrží prvního a druhého stupně, dosazovacích nádrží prvního stupně a přidružených rozdělovacích objektů a čerpací stanice vratného kalu za novou biologickou linku oběhové aktivace. Zároveň s tím došlo k vybudování nového objektu jímky pro stáčení dovážených fekálních vod u stávajícího objektu česlovny, odlehčovací komory situované u stávajícího objektu lapáku písku, nového měrného objektu na odtoku ze stávajících dosazovacích nádrží druhého stupně a nového objektu čerpací stanice na dešťové vody z areálu ČOV.     Původní stav ČOV a slavností zahájení rekonstrukce ZDE.  
news list