Přejít na obsah

Aktuální tiskové zprávy k 25. září

Obnova kulturního dědictví města   V současné době probíhají na území našeho města restaurátorské práce na kulturních památkách. Asi nejviditelnější je v současné době restaurování Mariánského sloupu na Mírovém náměstí. Na základě zpracovaného restaurátorského záměru, provedeného průzkumu a odborné konzultace s Národním památkovým ústavem je nyní prováděno celkové očištění povrchu kamene. Následovat bude očištění vrcholového pozlacení a vyspravení narušeného povrchu. Plechový květ bude z podstavce vyjmut i s trnem a antikorozně ošetřen a pozinkován. Stejným způsobem bude opraven řetěz ohrazení. Očištěn bude podstavec sloupu, narušená a zvětralá místa budou zpevněna a praskliny plněny. Poškozená místa vrcholového zlacení sochy budou přezlacena. Cena za provedené práce představuje 186.000,- Kč.   „Vlastní restaurátorské práce jsou rozděleny do dvou etap. V letošním roce byly provedeny průzkumy a konzultace. Nyní se provádí postupné očištění sloupu a sochy a bude obnoveno vrcholové zlacení. Ostatní práce budou dokončeny v první polovině příštího roku. Proces restaurování má svá přesná specifika a není možné ho časově urychlit,“ doplňuje informaci starosta města Petr Hájek.   Další letošní akcí, která souvisí s obnovou kulturního dědictví města je restaurování kovaného plůtku sousoší Nejsvětější trojice v Horním Houžovci. Tyto práce navazují na restaurování celého sousoší v loňském roce. Práce budou ukončeny v listopadu a celkový náklad představuje 42.000,-  Kč.   V Horním Houžovci pokračují práce na kostele Navštívení Panny Marie. Bylo provedeno podrobné digitální zaměření stávajícího stavu kostela, zajištěn stavebně historický průzkum, restaurátorský průzkum vnitřní výmalby a kamene a vypracován restaurátorský záměr. Nyní se provádí biologický průzkum dřevěných konstrukcí a předběžný stavebně technický a statický průzkum rozhodujících stavebních konstrukcí.  V letošním roce je uvolněno z rozpočtu města na tuto akci 132.000,- Kč.      Slavnostní večer města Ústí nad Orlicí s udílením cen   V úterý 30. září se od 19.30 hod. v Roškotově divadle uskuteční slavnostní večer města Ústí nad Orlicí. Jeho součástí bude udílení cen. Cenu města obdrží Olga Pragerová (za celoživotní aktivitu a pomoc v oblasti vážné hudby a sborového zpěvu a za šíření tohoto umění mezi mladou generaci) a Ervín Kukuczka (za dlouhodobý přínos v oblasti kulturního života a za celoživotní uměleckou činnost).   Ocenění Počin roku obdrží Pavlína Lipenská (za choreografii tanečního vystoupení v rámci ekumenické bohoslužby v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze) a Ondřej Kobza (za projekt Piana na ulici a za neutuchající snahu o zpříjemňování světa kolem nás).    Ocenění Cena starosty bude udělena Janě Šamšulové (za činnost v Klubu důchodců v Hylvátech a Senior klubu), Pavlu Sedláčkovi, Jarmile Fajtové a Janě Dytrichové (za dlouholetou a obětavou činnost v Nadačním fondu Mistra Jaroslava Kociana a za mnoholetou práci v organizačním výboru Kocianovy houslové soutěže).   Za rozvoj kultury v oblasti scénického tance bude Evě Veverkové  uděleno in memoriam Čestné občanství města.   „Všechny spoluobčany na slavnostní večer srdečně zvu. Pořad moderuje Alfréd Strejček a o hudební doprovod se postará Chantal Poullain v doprovodu TRIA Štěpána Markoviče. Všechna jména jsou zárukou umělecké kvality a vyzdvihnou slavnostní rámec pořadu,“ říká starosta města Petr Hájek.   Veletrh sociálních služeb opět v Ústí nad Orlicí   Čtvrtý ročník veletrhu sociálních služeb se uskuteční ve čtvrtek 2. října v kulturním domě. Slavnostní zahájení proběhne ve 12.30 hodin a následovat bude prezentace jednotlivých organizací působících v regionu. V doprovodném programu Abilympiády se představí Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí. V prostorách školy, Kociánky a kulturního domu budou probíhat soutěže a hry.   Na veletrhu budou prezentovat své služby zástupci sociálního odboru města a oslovení poskytovatelé sociálních služeb. Jejich zástupci budou připraveni zodpovědět otázky, týkající se obtížných životních situací, potřeb rodin s dětmi, mládeže, osob se zdravotním postižením a seniorů.   Nová lezecká stěna v Domě dětí a mládeže DUHA v Ústí nad Orlicí   Slavnostní otevření nové lezecké stěny se uskuteční v pátek 3. října v 15 hodin v Domě dětí a mládeže DUHA. Nová lezecká stěna byla realizována o letních prázdninách v nákladu téměř 50 tisíc korun a doplnila stávající stěnu, která byla kapacitně nedostatečná. O lezení je v DDM DUHA velký zájem a vynaložená investice má tedy smysl a jistotu využití. Slavnostní otevření nové lezecké stěny bude provázeno kulturním programem a malým občerstvením. Účastníci si budou moci stěnu vyzkoušet.   „Mám velkou radost, že DDM DUHA pod křídly města svítí jasnými barvami. Nabídka kroužků je pestrá a zájem dětí velký. DDM má moji osobní záštitu, a proto činnost pozorně sleduji a hodnotím. K úplné spokojenosti a k dalšímu rozvoji je potřeba vytvořit adekvátní zázemí. Byl bych rád, kdyby se DDM mohl přestěhovat do nové Perly v horizontu tří let,“ doplnil zprávu starosta města Petr Hájek.          Kontakt: Petr Hájek, starosta města, tel.: 777 736 337, e-mail: hajek@muuo.cz
news list