Přejít na obsah Přejít na navigaci

Podpora rozvoje sociální práce města Ústí nad Orlicí

Podpora rozvoje sociální práce města Ústí nad Orlicí
 
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015106
 
1.7.2020 - 30.6.2022
 

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

eu socialni fond


Město Ústí nad Orlicí vstoupilo do závěru druhého realizačního období projektu, jehož cílem je podpora a rozvoj profesionalizace výkonu veřejné správy v oblasti sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Období bylo samozřejmě dotčeno náročnou celospolečenskou situací, vládními nařízeními o nouzovém stavu, složitými karanténními pravidly i limity pro skupinové setkávání v rámci realizace mezioborové spolupráce a profesního rozvoje sociálních pracovníků v prezenční formě. Odborný tým projektu tedy průběžně navázal spolupráci se vzdělavateli, kteří akceptují podmínku realizace online formy jejich vzdělávacích kurzů, kterou je pořízení a případné zpřístupnění pořízené audionahrávky pro případ kontroly realizace projektu ze strany řídícího orgánu. Akreditované vzdělávací kurzy jsou ve svém obsahu zaměřeny na zavádění inovativních metod sociální práce s konečnou vizí zkompetentnění klientů, jejich motivace a aktivizace při hledání a uplatňování řešení vlastních sociálních nepřízní, dále na specifika sociální práce s dětským klientem a na uplatňování metody mezioborové a interdisciplinární případové spolupráce při tvorbě podpůrné sítě klientům při paralelním zavádění inovativních metod a postupů do výkonu sociální práce. Jakkoliv je současná převážně online varianta profesního rozvoje náročnější, přináší nové příležitosti pro efektivní využití času, finanční úsporu i šetrnější ekologický dopad. Cílem odborného týmu projektu je i v dalších monitorovacích obdobích vyhledávání nových příležitostí a cest k naplňování závazků a dosahování cílů realizovaného projektu i přes nepřízeň pandemie COVID 19.

Zpracoval: odborný tým projektu


29.01.2021

V prvním realizačním období projektu bylo podpořeno celkem 12 zaměstnanců veřejné správy věnujících se rodinné nebo sociální problematice, MěÚ Ústí nad Orlicí, a to účastí na klíčových aktivitách projektu, jejichž cílem je profesionalizace výkonu veřejné správy prostřednictvím zavádění inovativních metod a postupů sociální práce, nastavením koordinace mezioborové a mezirezortní spolupráce v síti návazných služeb na výkon sociální práce s celým systémem klienta, profesním rozvojem a odbornou supervizí. V oblasti profesního rozvoje bylo vzdělávání zaměřeno na inovativní metody sociální práce s klienty se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví (duševní poruchy, neurózy, impulzivní a tikové poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku) a dále na uplatňování využití metody interdisciplinární spolupráce při práci se systémem klienta. Supervizní podpora byla v prvním období poskytována jak v individuální, tak ve skupinové formě. Cílem je primárně zajištění zpětné vazby osobám z cílových skupin při výkonu přímé sociální práce. Dále byla uskutečněna jedna mezioborová konference s cílem nastavení mezioborové spolupráce mezi oddělením sociálně právní ochrany dětí a pracovníky Centra rodinných konferencí (dále RK centrum). Došlo ke společnému sdílení znalostí a zkušeností z praxe jednotlivých subjektů. Rozvojem profesního potenciálu sociálních pracovníků a osvojením si inovativních metod přímé sociální práce při provázení klientů, osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, bude dosaženo stěžejního přesahu projektu, profesionalizace sociální práce v ORP Ústí nad Orlicí.


01.07.2020 - K datu 1.7.2020 začíná Město Ústí nad Orlicí realizovat projekt zaměřený na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou je podpora rozvoje a profesionalizace sociální práce, a to jak v oblasti výkonu sociálně právní ochrany dětí, tak v přímé sociální práci s dospělými klienty MěÚ Ústí nad Orlicí, zejména zvýšením kvality výkonu soc. práce prostřednictvím zavádění inovativních metod sociální práce na podporu mezioborové a mezirezortní spolupráce a přímé sociální práce se systémem klienta, odbornou supervizí a rovněž odborným akreditovaným vzděláváním. Posílením profesních kompetencí osob z CS bude perspektivně dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty ohroženými soc. vyloučením.


projekt ospod 2020 2022